Ak hľadáte novú prácu, môžete ju zohnať aj vďaka mestu: Akého pracovníka hľadá Poprad?

Mesto Poprad obsadzuje voľné pracovné miesto. Ak spĺňate podmienky a ponuka je pre vás zaujímavá, šancu poslať žiadosť o prijatie máte do 19.júna. Akú pozíciu potrebuje mesto obsadiť?

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku Ak hľadáte novú prácu, môžete ju zohnať aj vďaka mestu: Akého pracovníka hľadá Poprad?
Zdroj: TASR

Mesto Poprad vyhlásilo výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu, a to do 19.júna. Žiadosti prijaté po tomto termíne nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania, ktoré sa uskutoční 24.júna o 10.hod. v budove Okresného úradu v Poprade. A aké podmienky musí uchádzač o túto prácu spĺňať?

„Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pre uchádzačov, ktorí pôsobili ako terénni sociálni pracovníci v rámci predchádzajúcich projektov financovaných IA MPSVR SR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou, sú ukončené stredoškolské vzdelanie doplnené certifikovaným sociálno-psychologickým výcvikom, alebo iným akreditovaným vzdelávacím kurzom (napr. v oblasti sociálneho poradenstva) v rozsahu minimálne 70 hodín, s podmienkou, že uchádzač je riadnym študentom vysokoškolského štúdia v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo vyššieho odborného štúdia vo vzdelávacom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť,” uvádza sa na webovom sídle mesta s tým, že v prípade ostatných uchádzačov je potrebné vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa.

Uchádzač o voľnú pozíciu musí mať skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením. Mal by sa ďalej vzdelávať, priebežne udržiavať, zdokonaľovať a dopĺňať si požadované vedomosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností v obasti terénnej sociálnej práce a musí objektívne preukázať skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením. “Potrebné sú tiež odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval,” píše sa na záver na stránke mesta.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk