Tlačové správy

Chcete pre svoje deti viac? Prečítajte si, čo ponúka bilingválna sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade

Rodičia ôsmakov a deviatakov základných škôl! Zvažujete so svojimi ratolesťami, akú strednú školu im vybrať? Nechcete len štandardné štúdium, ale aj pridanú hodnotu? Tak potom čítajte ďalej.

Ilustračný obrázok k článku Chcete pre svoje deti viac? Prečítajte si, čo ponúka bilingválna sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade
Zdroj: Dnes24.sk

Od Márie Vojtaššákovej – zástupkyne riaditeľa, sa dozviete, čo ponúka bilingválna sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade.

 • Na úvod chcem zdôrazniť, že naša sekcia, ktorú študenti i verejnosť pozná aj ako „bilinky“ existuje už štvrťstoročie. V rámci Slovenska sme jedinou bilingválnou sekciou, ktorej partnerskou krajinou je Spolková republika Nemecko, preto sme školou s celorepublikovou pôsobnosťou. Vyučovanie niektorých predmetov sa realizuje v dvoch jazykoch – v slovenskom a v nemeckom, t. j. bilingválne. Vyučovanie v nemčine zabezpečujú kvalifikovaní učiteľmi zo SRN.

Ponúka vaša škola iba nemčinu?

 • Nie, nový učebný plán podporuje nielen hodiny v nemeckom jazyku, ale vytvára priestor aj pre druhý cudzí jazyk. Je ním angličtina, ktorá sa u nás učí v rovnakom rozsahu ako v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu.

Čo ostatné predmety?

 • Dejepis a matematiku vyučujeme bilingválne, geografiu len v nemeckom jazyku a po slovensky sú vyučované predmety: slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, informatika, fyzika, chémia, biológia, etická alebo náboženská výchova, telesná výchova.

Môžu u vás študovať len tí študenti, ktorí už dokonale ovládajú základy nemčiny?

 • Vôbec nie. U nás študujú aj takí žiaci, ktorí sa s nemčinou nestretli. Prvý ročník nášho päťročného štúdia je totiž zameraný na výborné zvládnutie nemeckého jazyka. Ide o to, aby žiaci v ďalších ročníkoch mohli v tomto jazyku študovať odborné predmety. Z celkového počtu 31 hodín týždenne majú prváci až 20 hodín nemčiny (jej výučba prebieha v malých 12 – 13 členných skupinách) a v slovenčine ďalších šesť predmetov: slovenský jazyk, anglický jazyk, matematiku, informatiku, telesnú výchovu a etickú, resp. náboženskú výchovu.

Kedy sa dostáva k slovu vyučovanie predmetov v nemčine?

 • Už v druhom ročníku, keď sa po nemecky začína učiť matematika a dejepis, v treťom ročníku sa pridáva ešte geografia.

Ako je to s maturitou?

 • Študenti budú maturovať v piatom ročníku zo slovenského jazyka a literatúry, z nemeckého jazyka a z dvoch ľubovoľne zvolených predmetov, pričom jeden absolvujú v nemeckom a druhý v slovenskom jazyku.

Je to nejaká špeciálna maturita?

 • Áno, pretože žiaci získavajú slovenské aj nemecké maturitné vysvedčenie a osvedčenie o vykonaní odbornej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni C1. Od nemeckej strany ďalej dostávajú potvrdenie, že maturitná skúška absolvovaná v bilingválnej sekcii je na úrovni C2. Náš absolvent okrem toho, že je dobre pripravený na štúdium na slovenských a českých vysokých školách, dostáva ešte niečo navyše. Získaním nemeckého maturitného vysvedčenia má možnosť uchádzať sa o vysokoškolské štúdium v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku bez vykonania špeciálnych jazykových testov a je považovaný za absolventa nemeckej strednej školy.

Čo ešte ponúkate v rámci vyučovania?

 • Tak ako v iných školách aj u nás je lyžiarsky kurz i kurz ochrany života a zdravia. Bilingvalisti ďalej absolvujú výmenné pobyty so žiakmi s partnerských nemeckých škôl. Naši študenti cestujú do Nemecka a potom zase u nás privítajú nemeckých partnerov. Pobyty trvajú väčšinou týždeň, počas ktorého študenti spoznávajú zaujímavé miesta Nemecka i Slovenska a zlepšujú si slovnú zásobu a schopnosť komunikácie. Ubytovanie v oboch krajinách je v rodinách. Tieto výmeny sa konajú väčšinou v druhom, resp. v treťom ročníku. Na konci štvrtého ročníka žiaci absolvujú týždennú prax v podnikoch s nemeckou účasťou na Slovensku, resp. v inštitúciách, kde sa komunikuje po nemecky. Vlani napríklad jeden zo študentov praxoval v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Spomínali ste celoslovenskú pôsobnosť vašej školy. Študujú u vás teda aj študenti z iného ako podtatranského regiónu?

 • Áno, je ich približne 15 percent a majú zabezpečené ubytovanie aj stravu v stredoškolskom domove mládeže.

Ako je to s prijatím do bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade?

 • Žiaci musia absolvovať prijímacie skúšky. Sú zo slovenčiny, matematiky a nemčiny. Rozsah učiva je určený učebnými osnovami pre 8. ročník základných škôl, pretože na prijímačky môžu prísť nielen deviataci, ale aj ôsmaci. Kritériá prijímania sú stanovené tak, že aj ten, kto neovláda nemčinu, môže byť pri prijímaní úspešný. Pri výbere zohľadňujeme nielen výsledky testov na prijímacích skúškach, ale aj prospech na základnej škole a výsledky v predmetových olympiádach.

Dokedy sa musia záujemcovia u štúdium v „bilinkách“ prihlásiť?

 • Uzávierka prihlášok je 18. marca, prijímacie skúšky budú. 4. apríla. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje nájdu záujemcovia aj n našej webovej stránke www.ssdtpp.sk.
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie