Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov

Dane a poplatky tvoria jeden zo základných príjmov mesta. Ich výšku si mesto určuje samo. Koľko podľa najnovšieho VZN-ka zaplatíme za nehnuteľnosť či psa a kto má nárok na zníženie dane alebo úľavu?

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov
Zdroj: TASR

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m²

Katastrálne územie Hodnota ornej pôdy v € za m² Hodnota trvalých trávnatých porastov v € za m²
Poprad 0,2144 0,0507
Matejovce 0,1726 0,0521
Spišská Sobota 0,1965 0,0590
Stráže pod Tatrami 0,1931 0,0175
Veľká 0,1570 0,0424

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m²

Druh pozemku Hodnota v € za m²
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 4,64
Stavebné pozemky 46,47

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej na 1 m² podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník túto hodnotu nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 m² vo výške 0,06 €.

4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m² a hodnoty pozemku za l m².

Sadzba dane z pozemkov

4. Správca dane pre všetky katastrálne územia ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov 0,50 %.

DAŇ ZO STAVIEB

Sadzba dane zo stavieb

1. Správca dane pre všetky katastrálne územia určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,165 €/m²
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,165 €/m²
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,497 €/m²
samostatne stojace garáže 0,995 €/m²
stavby hromadných garáží 0,995 €/m²
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,995 €/m²
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2,157 €/m²
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3,153 €/m²
ostatné stavby 0,497 €/m²

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,06 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

Sadzba dane z bytov

1. Správca dane pre všetky katastrálne územia ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za byt za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu 0,165 €.

2. Správca dane pre všetky katastrálne územia ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru

nebytový priestor určený na garážovanie 0,995 €/m²
nebytový priestor určený na podnikanie a zárobkovú činnosť 3,153 €/m²

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE

Oslobodenie od dane z nehnuteľností

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu,
e) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
f) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
g) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby múzeí, galérií, knižníc, divadiel, kín, amfiteátrov, výstavných siení, osvetových zariadení.

Zníženie dane z nehnuteľností

  1. Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov pre:
    1. stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 50 % daňovej povinnosti,
    2. garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu o 50 % daňovej povinnosti.

    2. Doklady preukazujúce nárok na zníženie dane z nehnuteľností predloží daňovník v lehote do konca januára zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník predloží doklady po stanovenom termíne, nárok na zníženie dane mu v danom zdaňovacom období zaniká. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Doklady na zníženie dane nepredkladá fyzická osoba staršia ako 62 rokov.

  2. Pri súbehu nárokov na zníženie dane z nehnuteľností správca dane poskytne 50 % zníženie dane iba raz.

DAŇ ZA PSA

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok 40,00 €

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Sadzba dane za psa sa zníži

za psa chovaného alebo držaného daňovníkom – fyzickou osobou nepretržite v rodinnom dome o 20,00 €
za psa chovaného alebo držaného daňovníkom – fyzickou osobou v bytovom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je daňovník – fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s trvalým pobytom v Poprade, v prípade: a) ak spolu s týmto daňovníkom – fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby, alebo b) ak sú spolu s týmto daňovníkom – fyzickou osobou v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva výlučne fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom o 20,00 €
za psa chovaného alebo držaného daňovníkom – fyzickou osobou v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je daňovník – fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s trvalým pobytom v Poprade, v prípade: a) ak spolu s týmto daňovníkom – fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby, alebo b) ak sú spolu s týmto daňovníkom – fyzickou osobou v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva výlučne fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom o 30,00 €

2. Zníženie dane za psa správca dane poskytne iba za jedného psa.

Od platenia dane za psa je oslobodený

a) pes ozbrojených zložiek
b) záchranársky pes
c) pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol zo zariadenia pre túlavé a odchytené psy – útulku a karantény v meste Poprad.
Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov od platenia dane. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku alebo od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
d) vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu psychoterapeu­tického účinku pre postihnutého člena rodiny (autizmus, downov syndróm, onkologické ochorenie a epilepsia) a má trvalý pobyt zhodný s trvalým pobytom postihnutého člena rodiny a psa drží na adrese trvalého pobytu.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk