Streda 24. júl 2019 Vladimír  22 °C
Monika Vengrínová Samospráva

Ako prebiehalo mestské zastupiteľstvo? Pozrite si to najdôležitejšie

Po schvaľovaní predaja a prenájmoch nehnuteľností sa poslanci zaoberali financovaním škôl a príspevkami na úhradu výdavkov a nákladov v školách a školských zariadeniach. Poslanci ďalej schvaľovali zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 a rokovali aj o poskytnutí pódia v centre mesta OZ Pre mesto.

Ilustračný obrázok k článku Ako prebiehalo mestské zastupiteľstvo? Pozrite si to najdôležitejšie
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

15 minút pred začiatkom MsZ je v zasadačke rušno. Aktivista Imrich Body rozdáva prítomným letáky a prehlasuje, že ho primátor Danko na políci krivo obvinil.

9.00 začiatok MsZ – technické problémy

9:04 – poslanci sú uznášania schopní
- program schválený

9:08 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

9:09 Návrh Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad
- schvaľovanie tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania – schválené

9:10 Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013
- príjmy mesta sa zvyšujú o 200 tisíc eur
- Wzoš – návrh – celková úspora 300 tisíc eur – 50 tisíc z nich – z úpravy futbalového štadióna vo Veľkej, aby bolo použitých na rekonštrukciu telocvične na Francisciho ulici – Púčiková a Danko si myslia, že 50 tisíc stačiť nebude, podľa Púčikovej sa ušetrené peniaze už z väčšej časti použili, ostatné financie pôjdu práve na úpravu tohto futbalového štadióna
- návrh neprešiel
- návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 bol schválený

9:19 Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Viacúčelovej haly Aréna Poprad na Uherovej 4680 v Poprade pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad
- návrh schválený

9:20 Schvaľovanie predaja a prenájmu nehnuteľností a pozemkov, návrhy na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí

10:04 Návrh Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad, lokalita „Areál Prima s. r. o., Poprad – Matejovce“
- návrh schválený

10:06 Návrh Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad, lokalita „Velická cesta, Poprad – Spišská Sobota“ – zeleň bude zachovaná
- návrh schválený

10:07 Návrh Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad, lokalita „Pri COV Matejovce“
- návrh schválený

10:07 Návrh na kúpu lávky cez rieku Poprad pri bytovom dome Meander za 1 € a návrh na jej odovzdanie do správy Správe mestských komunikácií Poprad
- návrh schválený

10:08 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad c. 9/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad
- návrh schválený

10:09 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad c. 8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
- výška príspevku upravená smerom nadol
- návrh schválený

10:13 Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad
- návrh schválený

10:16 Informatívna správa o vyhlásení výzvy: Elektronizácia služieb miest – „eMestá“
- mesto sa rozhodlo do tejto výzvy sa nezapojiť z dôvodu nutnosti vysokých výdavkov mesta
- Jaroslav Maitner, vedúci odd. informatiky – negatíva, ktoré treba zvážiť
- návrh na nezapojenie sa do výzvy schválený

10:37 Správa o vykonaných kontrolách
- návrh schválený

10:39 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2013
- kontrola finančných prostriedkov v školstve a v školskej samospráve – tentokrát dve súkromné materské školy
- kontroly u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb – SČK a Senior park v Kvetnici
- kontrola na MsÚ
- návrh schválený

10:46 Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013
- návrh navýšenia príjmu – výnos z DPH občanov + kapitálové príjmy – spolu o milión eur
- mesto sa tak dostane do prebytku
- návrh schválený

10:57 Žiadosť OZ Pre mesto
Jozef Hrobák – právnik OZ Pre mesto:
- list zaslaný poslancom mesta – povinnosti o informovaní o ich valnom zhromaždení
- žiadosť o komunikáciu s mestom
- akcia Viva Italia – celomesačný festival, ktorý bude prebiehať aj v ďalších slovenských mestách
- v našom regióne cca 40 talianskych firiem
- 150 vystavovateľov a účinkujúcich príde z Talianska do Popradu + taliansky veľvyslanec na Slovensku
- OZ informuje o akcii už od februára
- jedna zo žiadostí je pódium v medzikostolí, ktoré mesto nechce pre potreby festivalu poskytnúť, nakoľko nie je podporovateľom festivalu
- možnosti alternatívnych priestorov – pri Eterne – pri fontáne, alebo pri starom Priore, príp. po zdemontovaní pódia a lavičiek mestom si OZ postaví vlastné
- Wzoš – prekvapený takisto – návrh – pódium realizované z verejných zdrojov, daní občanov, preto by malo byť k dispozícii aj iným organizáciám a subjektom ako je Mesto Poprad, prenajímať za 1 euro
- Kromka – ako člen predstavenstva OZ Pre mesto – nepozývajú ho na zasadnutia + predseda OZ p. Kafka sa nedostavil na zastupiteľstvo
- Danko – chce poskytovať rovnaké podmienky všetkým podnikateľom, nielen tým v centre mesta; zapožičanie tribúny nepodpíše – musel by ju poskytovať všetkým a o pár rokov by bola zničená rovnako, ako tá predchádzajúca
- primátor mení názor – nájom tribúny podpíše za 1 euro OZ Pre mesto na akciu Viva Italia
- cena tribúny 48 tisíc eur

11:28 interpelácie poslancov
Baran – mestské informačné stredisko – bolo prisľúbené, že aspoň v letných mesiacoch bude na námestí – slabá informovanosť

Wzoš – veľkoplošná obrazovka – na budove bývalej Slovenskej sporiteľne – zasiahla do koloritu mesta – barbarstvo – zakrýva časť historickej budovy (rovnaký problém s veľkoplošnou obrazovkou má i poslanec Baran) + v centre pri kostole sú umiestňované bannery – je potrebné to zakázať

Pčola – informačné centrum mesta – návrh – v priestoroch Reduty na prízemí
- problém kontajnerových stanovíšť – Západ – pri nákupnom centre Limba – kontajnery podnikatelia prepĺňajú svojim odpadom, má to za následok i nárast výskytu havranov, ktorí exkrementmi znečisťujú prostredie
- bariéra na cyklochodníku – nie je možné, aby cyklisti prechádzali mimo vyhradený chodník

MsZ jún 2013
6
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk