Utorok 23. júl 2019 Oľga  17 °C
Pavol Krupka Rôzne

Investičné zámery na elektronickej tabuli mesta Poprad

Mesto Poprad má už takmer tri roky zriadenú elektronickú informačnú tabuľu. Bol to prvý zákonom nevynútený počin, ktorým mesto vykročilo k zlepšovaniu informovanosti občanov. V tomto období je tabuľa plná informácií, týkajúcich sa rôznych stavebných

Prvou informáciou je oznámenie o prerokovaní návrhu zmeny a doplnku územného plánu, ktorého výsledkom má byť výstavba objektu občianskej vybavenosti (obchody a služby) na nezastavanej ploche v priestore medzi autobusovou stanicou a nákupným strediskom Billa. Podľa dokumentu je investorom stavby firma BZ, s. r. o., Bratislava, ktorá má v Poprade rozostavaný objekt Horse.

V rovnakom čase bolo zverejnené aj oznámenie o plánovanej výstavbe fotovoltaickej elektrárne v mestskej časti Poprad-Matejovce. Objekt má stáť v hospodárskom dvore spoločnosti LaTerra, s. r. o., ktorá je aj investorom. Aj s tým súvisí zmena územného plánu, ktorej proces sa začal.

Tento týždeň pribudol oznam o ďalšom investičnom zámere, ktorý si opäť vyžiada zmenu a doplnok územného plánu. Približne na rohu ulíc Baníckej a Joliota Curie oproti Tatranskému námestiu, na ploche čiastočnej využívanej ako parkovisko a čiastočne zaplnenej zeleňou, by mal podľa predstáv investora a vlastníka pozemku stáť päťpodlažný polyfunkčný objekt, ktorého hlavnou časťou má byť hotel. Pôvodne plánované funkčné využitie plochy bolo „bývanie formou viacbytových domov s potrebou regenerácie.“ V prípade realizácie stavby sa „vylúči – zruší hlavná pešia komunikácia…a pešie priestranstvo.“ Investorom je firma TOP Line Poprad, s. r. o.

Ďalším dokumentom je verejná vyhláška – rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo z dôvodu výstavby cyklistického chodníka Poprad JUH III – Kvetnica.

Posledným dôležitým dokumentom je oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o nariadení ústneho konania verejnou vyhláškou. Investor žiada o vydanie povolenia na zbúranie bývalého obchodného domu Prior. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 15. februára 2011 o 9.30 na Mestskom úrade v Poprade. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky v tomto prípade uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pri ďalších spomínaných stavebných zámeroch na podanie pripomienok plynú príslušné lehoty.

Fotogaléria obsahuje snímky dotknutých území. Asi najdiskutovanejšou sa stane plánovaná výstavba na Baníckej ulici. Umiestenie stavby na parcele 728/2 v tesnej blízkosti bytového domu Skalnica ukazujú posledné tri snímky.

Použitý zdroj snímky: www.katasterportal.sk

InvesticneZameryPP
5
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.