Je to tu: Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Poprad z dôvodu dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia.

Peter Handzuš
Ilustračný obrázok k článku Je to tu: Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Posledné požiare a pretrvávajúce teplo a sucho viedlo hasičov k tomu, aby vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

„V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti,“ informuje vo vyhlásení riaditeľ OR HaZZ Poprad Ondrej Šproch.

Čo to pre vás znamená:

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:
zakladať alebo udržiavať ohne,
používať otvorený oheň,
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Povinnosti vlastníkov a správcov lesa:

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p/ a § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
• zabezpečovať vlesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram surčením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  2. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest azvážnic pre hasičskú

techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Zdroj: Dnes24.sk