Monika Vengrínová Samospráva

Mená nových viceprimátorov či rozpočet mesta: Aj takéto bolo mestské zastupiteľstvo

Po ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve sa dnes koná prvé MsZ s novým primátorom a novými mestskými poslancami. Schvaľovať sa bude rozpočet, dozvieme sa mená nových viceprimátorov, riešiť sa bude i plat primátora.

Ilustračný obrázok k článku Mená nových viceprimátorov či rozpočet mesta: Aj takéto bolo mestské zastupiteľstvo
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

9: 9:00 – zaznela hymna Slovenskej republiky

9:04 – Anna Ondrušeková – poslankyňa za Jozefa Švagerka zložila sľub poslanca

9:06 – nový primátor predstavil nových viceprimátorov -
1.viceprimátor: Igor Wzoš
2.viceprimátor: Pavol Gašper

9:11 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
- schválené

9:12 – Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Viacúčelová hala Aréna Poprad na dobu určitú od 01. 12. 2014 do 30. 04. 2015 za 1,00 € a prenajatý priestor pre Futbalový klub Poprad
- schválené

9:14 – Návrh na uzavretie zmluvy o nájme trojizbového bytu č. 343 na Štúrovej 130/25 s Jaroslavom Zagorom a manželkou Ing. Annou Zagorovou, obaja trvale bytom na Nábreží Jána Pavla II. 439/16 v Poprade
- Návrh na uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 10 v Továrenskej štvrti 4935/105 v Poprade s Alojzom Tučným, trvale bytom na Tomášikovej 2481/43 v Poprade
- schválené

9:16 – Návrh plánu investícií výrobcu tepla Dalkia Poprad a.s. na rok 2015
- Investície Mesta Poprad:
a) Teplovodný prepoj kotolní E3/VI a E2/VI, úpravy v kotolni E3/VI a inštalácia OST v kotolni E2/VI
Spojením dvoch kotolní dosiahmeme:
- zvýšenie účinnosti výroby, t.j. zníženie spotreby zemného plynu
- zníženie tvorby emisií C02 a hlavne NOx
- zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich s obsluhou kotolne E2/VI
- zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich s údržbou a servisnými prehliadkami zariadení v kotolni E2/VI
b) Rekonštrukcia prípravy TÚV na kotolni E7f1
Rekonštrukciou ohrevu TÚV dosiahneme:
- zvýšenie účinnosti výroby, t.j. zníženie spotreby zemného plynu
- zníženie tvorby emisií C02 a hlavne NOx
- zníženie spotreby tepla na obrev TÚV
c) Výmena kotla Matejovce
Inštalovaním kotla s nižším výkonom dosiahneme:
- zvýšenie účinnosti výroby, t.j. zníženie spotreby zemného plynu
- zníženie tvorby emisií C02 a hlavne NOx
- zníženie hluku v kotolni
- jestvujúci kondenzačný kotol môžeme použiť v kotolni na sídlisku Juh

– diskutuje sa o bioplyne

– Gašper – Aká bude cena tepla?
- návrh na zníženie tepla Dalkia – cena tepla bude v budúcom roku nižšia o 5,5 %

– schválené

9:29 – Informatívna správa o neúspešnej obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad, a to areálu rekreačného zariadenia Mlynčeky, v katastrálnom území Mlynčeky, obec Mlynčeky, okres Kežmarok, pozostávajúceho z:
- chatiek súp. č. 254 – 260, nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KN-C 359 – KN-C 365, zastav. plochy a nádvoria o celkovej výmere 490 m2
- pozemku parc. č. KN-C 358/1, zastav. plochy a nádvoria o celkovej výmere 8339 m2 vyhlásenej na základe uznesenia MsZ č. 204/2014 zo dňa 23. 09. 2014.

– chatky sa už nedali využívať na rekreáciu detí, vyžadoval by si veľké investície, tiež vandali tieto priestory zničili – MsZ tento areál odňalo zo správy CVČ – prišla ponuka od p. Michelčíka – kúpna cena takmer 32 tisíc eur
- Vzhľadom k tomu, že ponúknutá kúpna cena za areál je nízka, odporučila komisia odmietnuť v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže predložený návrh a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu.

– schválené

9:40 – Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v katastrálnom území Poprad – NN prípojky pre garáž súp. č. 7664 na základe žiadosti Petra Kopčára, Traktorová 591/2, 058 01 Poprad.

– schválené

9:42 – Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, práva umiestnenia stavby a práva prechodu a prejazdu na pozemkoch v katastrálnom území Poprad pre stavbu „Prestavba a nadstavba polyfunkčného domu Poprad, Nám. sv. Egídia 108/1“ na základe žiadosti spoločnosti AREMAC, s. r. o., kpt. Nálepku 74, 059 21 Svit.

– schválené

9:44 – Návrh na doplnenie Uznesenia MsZ č. 15/2014 zo dňa 12. 02. 2014, ktorým bol schválený prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 4 nachádzajúceho sa na prízemí technicko – prevádzkovej budovy na Širokej ulici, súpisné číslo 4528 postavenej na parc. č. KN-C 932/15 v katastrálnom území Veľká do vlastníctva nájomcu, spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a. s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava.

– schvaľuje

– 9:46 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 7/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Poprad

– schválené

– Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 8/2014 – Trhový poriadok – Trhovisko na sídlisku JUH III

 • schválené
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 9/2014 – Trhový poriadok – príležitostné trhy
 • schválené
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 10/2014 – Trhový poriadok – Trhovisko na Joliota Curie
  • schválené
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 11/2014 – Trhový poriadok – Príležitostný trh na ulici 1. mája 220/19
  • schválené
  • Návrh Zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad, lokalita „Poprad – Za traťou“
  • zmena na bývanie – vlastníčka si tu chce zriadiť i bytovú jednotku, preto je potrebná táto zmena
  • schválené
  • Návrh na odňatie bezobslužného automatizovaného parkovacieho systému so závorami a navádzacieho systému zo správy Správy mestských komunikácií Poprad
  • Parkoviská spravuje Správa mestských komunikácií a všetok zisk ide do mesta
  • schválené

  9:57 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 12/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2014 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 6/2014

  • Predkladá sa preto, aby sa poskytovali dotácie pre všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení na dieťa/žiaka na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v rovnakej výške – rovnaké podmienky pre štátne i neštátne školy a školské zariadenia
  • Lajčák – koľko to bude mesto stáť?
  • Madzinová – financované sú z podielových daní – neštátne školy a školské zariadenia si vyrobili presne toľko peňazí, koľko dáva mesto štátnym, čiže mesto to nebude stáť nič.
  • Pučiková – ide len o prerozdelenie jedného balíka pre viac škôl – balík sa zvýšil
  • schválené

  10:15 – Správa o zistených priestupkoch a o ich riešení Mestskou políciou Poprad

  • Marušin – novinka realizovaná k 1.9.2014 – stála hliadková služba v Matejovciach – 24 hodín denne 7 dní v týždni
  • Košický – máme od občanov sťažnosti, že sa požívajú alkoholické nápoje na verejnom priestranstve
  • Marušin – 192 týchto priestupkov sme riešili – udelili sme pokuty vo výške 1090 eur.
  • Pred učilišťom sa stretávajú bezdomovci, ktorí tu pijú, prosil by som, aby sa to riešilo
  • Marušin – bezdomovcov môžeme len vykázať z miesta alebo im odobrať alkohol, pokutami sa to riešiť nedá, nakoľko mesto to potom na vymáhaní prostredníctvom exekúcie stojí od 60 do 100 eur.
  • Baran – problémom sú aj mladí ľudia, ktorí popíjajú, najmä na Juhu III. – je potrebné to riešiť systémovo a permanentne
  • Marušin – v kontrolných bodoch máme tri lokality na Juhu III., kde pravidelne chodíme robiť kontroly
  • Kromka – chcem sa opýtať, ako pokračujú kroky smerom na Stráže, Kukučínovu – podchod
  • Marušin – zajtra máme práve k tomuto miestu stretnutie. Na rok 2015 máme prostriedky na inštaláciu kamerového systému v tomto podchode, je tam osadené svetlo a tri kamery, ktoré podchod snímajú nonstop
  • berie na vedomie

  10:25 – Správa o vykonaných kontrolách

  • Kontroly boli vykonané v ZŠ s MŠ Jarná, Kopernikova, Fraňa Kráľa a Komenského ul. – všetky kontroly boli za účelom preverenia, ako tieto subjekty dodržiavajú zákon o odmeňovaní zamestnancov – finančná kontrola bola vykonaná v obidvoch subjektoch za obdobie roku 2013, 1. – 8. mesiac roku 2014 – v žiadnej škole neboli zistené porušenia
  • vykonali sme tiež kontrolu vo všetkých školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
  • berie na vedomie

  10:30 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2015

  Následné finančné kontroly – periodické a tematické:

  1. Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov fondov v roku 2014(rezervný, MFRB) – Mesto Poprad – mestský úrad
  2. Kontrola dodržiavania Zákona č. 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z. v platnom znení (rozpočtový proces), Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2014) – Mesto Poprad – mestský úrad
  3. Kontrola použitia kapitálových finančných prostriedkov v roku 2014 (vybraté investičné akcie) – Mesto Poprad – mestský úrad
  4. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií podľa VZN č. 2/2013 v roku 2014 v subjektoch:
  • Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
  • LÉTHÉ, nezisková organizácia, Poprad
  • Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
  • Športový klub JUNIOR SKI Poprad
  • ŽHK Poprad
  • Slovenská rada rodičovských združení- Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole Poprad
  • Automobilová orientačná súťaž, klub Poprad

  5. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v roku 2014

  6. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými v roku 2014 podľa § 6 ods. 12 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v subjektoch:

  • Nezisková organizácia Slniečko, J. Curie 733/29, Poprad – Súkromná materská škola, Tranovského 9, Poprad
  • Centrum pre rodinu Poprad – Súkromná materská škola Tajovského 3015/20, Poprad

  7. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti – Stredisko služieb škole, Brokoffova 595/30, Poprad

  Následné finančné kontroly – kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v subjektoch:

  1. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad (správa č. 16,17/2014)
  2. Stredisko služieb škole, Brokoffova 595/30, Poprad (správa č. 25/2012)
 • berie na vedomie

10:33 – Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti „Parkovisko – centrum“ od spoločnosti Multi Veste Slovakia 2 s. r. o. za cenu 90 840 eur s DPH.

V rámci stavby bob zrealizované parkovisko s kapacitou 61 parkovacích miest vrátane prístupovej komunikácie a dažďovej kanalizácie. Súčasťou stavby je aj detské ihrisko, sadové úpravy a preložky inžinierskych sietí.
Celkové obstarávacie náklady na realizáciu stavby boli 151 400,– € bez DPH, čo je 181 680,–€ s DPH.
Spoločnosť Multi Veste Sbovakia 2 s. r. o. ponúkla Mestu Poprad prevod vlastníctva nehnuteľnosti parkoviska s príslušenstvom a detského ihriska do majetku mesta za polovicu obstarávacích nákladov t.j. 90 840,– € s DPH.

– schválené

10:55 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014

– predložil sa nový návrh rozpočtu, ktorý bol poslancom doručený len včera

Zvyšujú sa výdavky mesta spolu: + 170 390 €
v tom: pol. 600 – Bežné výdavky 79 550 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky 90 840 € z toho:

1) v programe 7 – Doprava a komunikácie, trieda 04.5.1 90 840 €
v tom : v podprograme 4 – Manažment dopravnej infraštruktúry
v prvku 1 – Výstavba nových parkovísk
pol. 700 – Kapitálové výdavky 90 840 €
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:
Parkovisko – centrum
Cieľ: Zvýšiť počet parkovacích miest
Merateľný ukazovateľ: Počet nových parkovacích miest / ks
Cieľová hodnota: 287 ks (zvýšenie o 61 ks)

2) v programe 9 – Vzdelávanie 34 550 €
v tom: v podprograme 1 – Materské školy, podtrieda 09.1.1.1
pol. 600 – Bežné výdavky 4 800 €
v podprograme 2 – Základné školy, podtrieda 09.1.2.1
v prvku 1 – Základné vzdelanie
pol. 600 – Bežné výdavky 7 390 €
v podprograme 3– Základná umelecká škola, podtrieda 09.5.0.1
pol. 600 – Bežné výdavky 3 080 €
v podprograme 4 – Voľno-časové vzdelávacie aktivity
v prvku 1 – Školský klub, podtrieda 09.5.0.1
pol. 600 – Bežné výdavky 5 290 €
v podprograme 5 – Školské jedálne, podtrieda 09.6.0.1
pol. 600 – Bežné výdavky 12 790 €
v podprograme 10 – Detské jasle, podtrieda 09.1.1.1
pol. 600 – Bežné výdavky 1 200 €

3) v programe 10 – Kultúra 10 000 €
v tom: v podprograme 1 – Mestské kultúrne akcie, trieda 08.2.0
prvok 6 – Vianoce
pol. 600 – Bežné výdavky 5 000 €
v podprograme 2 – Grantová podpora kultúry, trieda 08.4.0
pol. 600 – Bežné výdavky 5 000 €
dotácia pre Rímsko – katolícku cirkev, farnosť Poprad – Veľká podľa VZN č. 2 / 2013 §2 odsek 4 písmeno g)

4) v programe 11 – Šport, trieda 08.1.0 35 000 €
v tom : v podprograme 2 – Grantová podpora športu
pol. 600 – Bežné výdavky 35 000 €
15 000 € – dotácia pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad na športovú činnosť kategórie ženy
10 000 € – dotácia pre ŽHK POPRAD na športovú činnosť – úhradu cestovných nákladov na zabezpečenie účasti na druhom kole akcie “EURÓPSKY POHÁR
MAJSTERIEK“ konanej v ruskom Nižnom Novgorode
10 000 € – zvýšenie dotácie schválenej pre HOKEJOVÝ KLUB
ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD na športovú činnosť
b) dotáciu pre Rímsko – katolícku cirkev, farnosť Poprad – Veľká podľa VZN č. 2 / 2013 §2 odsek 4 písmeno g) vo výške 5 000 €,
c) dotáciu na športovú činnosť kategórie ženy pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad vo výške 15 000 €,
d) dotáciu na športovú činnosť – úhradu cestovných nákladov na zabezpečenie účasti na druhom kole akcie “EURÓPSKY POHÁR MAJSTERIEK“ konanej v ruskom Nižnom Novgorode pre ŽHK POPRAD vo výške 10 000 €,
e) zvýšenie dotácie schválenej pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD na športovú činnosť o čiastku 10 000 €.

– Lajčák – Prečo mesto dotuje dospelých, keď bolo dané, že sa bude dotovať len mládežnícky šport
- Švagerko – hrozila blamáž, nakoľko naše hokejistky nemali financie na vycestovanie na druhé kolo ligy majstrov do Ruska
- Madzinová – pripravuje sa zákon o športe, uvidíme, čo prinesie
- Sichrovská – koľko žiadostí o dotácie mesto dostalo?
- Pučiková – každé jednotlivé oddelenie na mestskom úrade si eviduje všetky žiadosti, ktoré boli doručené v roku 2014
- Bohunická – mnohým klubom sa dotácie neposkytli, preto už neskôr nežiadali
- Pčola – vznik poslaneckého klubu – ja som predseda – prosím o malú prestávku 10 minút
členovia poslaneckého klubu – Baran, Kromka, Kubus, Ondrušeková, Schlosserová, Gápa, Lajčák

11:20 – koniec prestávky

Brenišin – malo by sa pri financovaní prihliadať i na to, či je klub profesionálny alebo nie, pretože profesionálny klub by si mal vedieť peniaze na svoje fungovanie zaobstarať
Gašper- mal by sa vytvoriť nejaký systém, na základe ktorého kluby budú vedieť na čom sú, tie peniaze by mali rozdeľovať podľa nejakého kľúča a čo najskôr by sme sa tým systematicky začať zaoberať

– schválené

11:39 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach

– Zámerom úprav nie je zvýšenie sadzieb dane, ktoré by malo za následok zvýšenie daňovej zaťaženosti daňovníkov v nasledujúcom zdaňovacom období.

– Najdôležitejšie zmeny sa dotknú daní: z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie a za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

– Schlosserová – navrhujem doplniť, aby psy, ktoré sú využívané pre terapeutické účely oslobodiť od dane za psa
- pozmeňujúci návrh – oslobodenie od dane za psa pre vlastníka psa, ktorý svojho psa využíva pre terapeutické účely

– návrh s doplnením p. Schlosserovej schválený

11:51 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– schválené

11:52 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017

Kozlerová – hlavná kontrolórka -
- nepredpokladám žiadne riziká pri napĺňaní rozpočtu príjmov
- Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný, obsahuje celkové príjmy vo výške 34 714 000 eur, čo predstavuje 90,67 % schváleného rozpočtu roku 2014 a v rovnakej výške i celkové výdavky. Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 500 890 eur, kapitálový rozpočet so schodkom vo výške 2 920 790 eur a finančné operácie s prebytkom vo výške 2 419 900 eur.
- Ako vyplýva z návrhu rozpočtu pre roky 2015 – 2017, mesto neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní a poplatku.
- Mesto Poprad na rok 2015 navrhuje celkový rozpočet príjmov a výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2014 nižší o 3 571 470 eur.

 • berie na vedomie

  12:00 – Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017

  • Rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 34 714 000 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 31 908 000 €, bežné výdavky vo výške 31 407 110 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 250 000 € a kapitálové výdavky vo výške 3 170 790 €. Prebytok bežného rozpočtu je v celkovej výške 500 890 €, vo výške 136 100 € je použitý na splácanie istiny z úverov a vo výške 364 790 € na krytie kapitálových výdavkov.

  V roku 2015 sú navrhované finančné prostriedky na poskytnutie dotácií celkom vo výške 628 550 € – Návrh prerozdelenia dotácií:

  Program 4 – Služby občanom – 180 000 €

  95 000 € – TV Poprad, s. r. o.

  85 000 € – Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad (ďalej len “PCS“)

  Program 5 – Bezpečnosť a poriadok – 6 120

  1 150 € – Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Stráže

  1 770 € – Dobrovoľný hasičský zbor Poprad

  3 200 € – Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Sp. Sobota

  Program 9 – Vzdelávanie – 43 430 €

  43 430 € – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – nájom a služby spojené s nájmom

  Program 10 – Kultúra – 25 000 €

  15 000 € – Horský film Poprad, n.f.

  10 000 € – rezerva na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry

  Program 11 – Šport – 360 000 €

  231 250 € – dotácie určené na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom (prevádzkové náklady):

  71 520 € – HK Poprad, s. r. o.

  96 000 € – HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 9 000 € – ŽHK Poprad

  35 000 € – Futbalový klub Poprad

  16 830 € – Basketbalová akadémia mládeže Poprad

  2 900 € – Športový klub Zemedar Poprad – Stráže

128 750 € – rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť

Program 14 – Sociálne služby – 14 000 €
4 000 € – Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
10 000 € – rezerva na poskytnutie dotácií pre sociálnu oblasť

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov boli vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie príspevkov príspevkovým organizáciám Mesta Poprad na rok 2015:
Program 2 – Propagácia a prezentácia mesta – 60 000 €
60 000 € – Mestská informačná kancelária Poprad

Program 4 – Služby občanom – 75 000 €
75 000 € – Redakcia POPRAD–noviny občanov mesta

Program 7 – Doprava a komunikácie – 1 120 000 €
1 120 000 € – Správa mestských komunikácií Poprad

– Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 predstavuje finančný objem vo výške 3 170 790 €, z toho vo výške 1 370 790 € je rozpísaný do 15-tich programov rozpočtu a rezerva kapitálových výdavkov vo výške 1 800 000 € je bez špecifikácie navrhnutá v programe 16 – Rezerva na bežné a kapitálové výdavky.

Investičné akcie na rok 2015:
Program 3 – Interné služby – 184 000 €
100 000 € – výkup pozemkov
54 000 € – mestský informačný systém
7 000 € – prípravná a projektová dokumentácia k zriadeniu novej pokladne MsÚ Poprad s rozšíreným počtom obslužných miest a k rekonštrukcii priestorov objektu súčasného katastrálneho úradu
23 000 € – realizácia novej pokladne MsÚ Poprad s rozšíreným počtom obslužných miest

Program 7 – Doprava a komunikácie – 100 750 €
2 900 € – Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota, Ul. Vagonárska – zádržné
23 000 € – Autobusové prístrešky MHD – realizácia z roku 2014
13 100 € – Rekonštrukcia MK Smetanova, Poprad – Matejovce – zádržné
9 630 € – Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej, Poprad – Spišská Sobota – zádržné
28 150 € – Parkoviská na sídliskách JUH II. etapa – zádržné
15 970 € – Parkoviská na sídlisku JUH III – zádržné
3 150 € – Dobudovanie chodníka a verejného osvetlenia na Ul. Staničná, Poprad – Matejovce – zádržné
4 850 € – Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí v Poprade – zádržné

Program 8 – Verejné osvetlenie – 660 €
660 € – Verejné osvetlenie vnútrobloku J. Curie – 1. mája v Poprade – zádržné

Program 9 – Vzdelávanie – 88 100 €
88 100 € – Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Ul. Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad – posledná časť realizácie a zádržné

Program 11 – Šport – 895 000 €
895 000 € – Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej – realizácia

Program 12 – Prostredie pre život – 55 000 €
55 000 € – Generel zelene II. časť – sídl. Západ, sídl. JUH III, V, VI, a všetky časti mesta – realizácia

Program 13 – Bývanie – 39 430 €
39 430 € – Rekonštrukcia bytového domu Xenón – zádržné

Program 14 – Sociálna pomoc – 7 850 €
2 850 € – Výstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149 – zádržné
5 000 € – rezerva na spoluúčasť z vlastných zdrojov pri projektoch spolu financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Program 16 – Rezerva na kapitálové výdavky – 1 800 000 €

– 12:50 prestávka

– 12:57 koniec prestávky

– schválené

13:01 – Návrh vecnej náplne použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad v roku 2015

– návrh na schválenie vecného použitia finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad v roku 2015 vo výške 39 430,00 € na finančné krytie časti kapitálovej aktivity „Rekonštrukcia bytového domu Xenón“.

– schválené

13:02 – Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2015

– návrh na schválenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2015 vo výške 895 000,00 € na finančné krytie kapitálovej aktivity „Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej“.

– schválené

13:03 – Informatívna správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Poprad za rok 2013

– berie na vedomie

13:05 – Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014
- dovolenka p. Danka v počte dní 15 – do konca roka ju už nevyčerpá

– schválené

13:06 – Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktoré budú tvoriť prímestské rekreačné lesy mesta Poprad v okolí Kvetnice o celkovej výmere 719,69 ha

– väčšina lesov je vedených ako hospodársky les a mala by a preklasifikovať na les osobitného určenia (rekreačný) – na hospodárenie lesa nebude mať táto zmena vplyv

– ak sa lesy prehlásia za účelové, bude možné plánovať a ťažba bude účelová, prihliadať sa bude na rekreačné poslanie, vyčlenia sa zóny, napr. tiché a aktívne, ktoré teraz v meste chýbajú, ľudia si nemajú teraz kde ísť posedieť, opekať a pod., čiže ľudia tu budú môcť vykonávať nejaké aktivity – ide len o lesy v okolí Kvetnice

– schválené

13:14 – Návrh na schválenie platu primátora mesta

 • Podľa § 3 ods. 1 zákona a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov primátorovi mesta patrí minimálne plat podľa zákona vo výške 3,19 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, t. j. 824 × 3,19 = 2 628,56 € (zaokrúhlene 2 629,– €). Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
  • Mesto Poprad navrhuje schváliť plat primátora vo výške 2 628,56 eur plus navýšenie o 25%, celkom 3286 eur. (navýšenie o 25 % – navrhol si ho pán primátor sám)
  • Doterajší plat primátora bol 2628,56 eur navýšený o 52 %, celkovo 3 995,41 eur.
  • Kavka – navrhujem zvýšenie o 30 %, namiesto navrhovaných 25 % (plat by tak bol 3 417 eur)
  • schválené

  13:23 – Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na funkčné obdobie 2014 – 2018

  • Gašper – navrhujem neviazať plat poslancov len na zasadnutia mestského zastupiteľstva
  • Švagerko – navrhujem venovať sa tejto problematike na ďalšom zasadnutí
  • Madzinová – dnes nie sme schopní pripraviť nové zásady, ja navrhujem, aby sme sa vrátili k sume, ktorú sme si navrhli pred štyrmi rokmi
  • Švagerko – ak na to budeme mať a ak budú ľudia vidieť, že sa v meste menia veci, tak nie je problém
  • doplnok – pozmeňujúci návrh p. Madzinovej – výška odmeny sa mení z 360 na 400, v mestskej rade zo 135 na 150 eur
  • schválené

  13:39 – Návrh na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným úradom a ostatných občianskych obradov a slávností na funkčné obdobie 2014 – 2018

  • mená poslancov, ktorí majú záujem vykonávať obrady: Bohunická, Gápa, Madzinová, Kromka, Pčola, Schlosserová, Kubus, Ondrušeková, Wzoš, Gašper
  • schválené

  13:44 – **Plán zasadnutí mestskej rady 19.4., 15.6., 24.8.

  plán zasadnutí MsZ – 11.2., 22.4., 14.6., 16.8**.

  • schválené

  13:54 – Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad

  • mená poslancov v komisii: Gašper – predseda, členovia – Pčola, Lajčák, Sichrovská, Baran
  • schválené

  13:57 – Interpelácie poslancov

  Pčola – doplnenie informácie o zložení poslaneckého klubu – vnímame to ako voľné diskusné fórum, v ktorom spoločne komunikujeme, hovoríme o aktuálnych témach, ktoré prinášajú zasadnutia MsZ a život v meste

  Božoň – medzi byt. domom Argón a Erbium je komunikácia v dezolátnom stave

  • parkovanie obyv. byt. domu Erbium, nakoľko tento dom nemá parkovacie miesta
  • popri byt. dome Erbium vedú schody, ktoré vedú do materskej školy a chodci nerešpektujú to, že táto kom. je nepriechodná
  • Vagonárska ul. od rod. domu 61 po 81 sa nenachádza chodník, chodci musia chodiť po ceste

  Lajčák – moje osobné želanie – chcel by som, ak bude nové zastupiteľstvo pripravovať nejaké nové podklady, aby boli podložené odbornosťou a kvalitou

  14:01 – koniec Msz

5. MsZ V Poprade
14
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie