Samospráva

Popradskí poslanci zasadnú do lavíc: Na programe zastupiteľstva aj miestne dane

Vo štvrtkovom programe je okrem návrhu VZN-niek o miestnych daniach aj návrh na investičný úver, odpredaj podielu v obchodnej spoločnosti AQUAPARK, či návrh na obstaranie nájomných bytov.

Ilustračný obrázok k článku Popradskí poslanci zasadnú do lavíc: Na programe zastupiteľstva aj miestne dane
Foto: Peter Handzuš

Ing. Anton Danko, primátor města Poprad zvoláva 7. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré sa uskutoční dňa: 12. decembra 2019 (štvrtok) o 8.00 hod. v zasadačke Mestského úradu na prízemí na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade. Toto je kompletný program zasadnutia :

1. Otvorenie

2. Prezentácia poslancov

3. Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad

4. Komisie
4.01. Vol'ba návrhovej komisie
4.02. Určenie overovateľov zápisnice

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta
6.01. Návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Poprad – Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partizánska 102/4447, 058 Ol Poprad
6.02. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad a návrh na prevzatie stavebných objektov – BM PARK s. r. o., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava -mestská časť Vajnory
6.03. Návrh na zverenie majetku „Prístavba a prestavba objektu MS na Tranovského 3497/7" do správy Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fráňa Kral'a 2086/2, Poprad
6.04. Informatívna správa k zámeru na odpredaj obchodného podielu Mesta Poprad v obchodnej spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.

7. Odbor školstva, športu a mládeže
7.01. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia mesta Poprad č. ...../2019 o financovaní základných umeleckých škol, materských škol a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad
7.02. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 186/2019 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad konaného dna 13. júna 2019
7.03. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 253/2019 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad konaného dna 5. septembra 2019

8. Návrh na zverenie dopravných stavieb do správy Správe mestských komunikácií Poprad

9. Odbor sociálny
9.01. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia mesta Poprad č. …/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad č. 12/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa
9.02. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Poprad za rok 2018

10. Odbor ekonomický
10.01. Návrh na rozšírenie predmetu hlavnej činnosti príspevkovej organizácie Mestská informačná kancelária Poprad
10.02. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
10.03. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2019
10.04. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia mesta Poprad č....../2019 o miestnych daniach
10.05. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia mesta Poprad č. ...../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10.06. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia mesta Poprad č. ...../2019 o miestnom poplatku za rozvoj
10.07. Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu dlhodobého investičného bankového úveru a úveru zo Štátneho fondu rozvoj a bývania
10.08. Návrh na obstaranie nájomných bytov v kúpou Bytového domu – Továrenská štvrť', Poprad – Matejovce s podporou Štátneho fondu rozvoj a bývania a nenávratnou dotáciou štátu
10.09. Návrh na schválenie prijatia dlhodobého investičného bankového úveru
10.10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhl'adom na roky 2021–2022
10.11. Návrh rozpočtu mesta Poprad na rok 2020 s vyhl'adom na roky 2021 – 2022

11. Informácia o pláne investícií Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o. na rok 2020

12. Plán zasadnutí Mestskej rady mesta Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na .polrok 2020

13. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

14. Hlavná kontrolórka mesta

14.01. Správa o výsledkoch kontrol

14.02. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a UHK na l. polrok 2020

15. Interpelácie poslancov

16. Záver

Foto: Archívne

Sledujte nás aj na našom FacebookuInstagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Popradu a okolia.

Zdroj: Mesto Poprad

Rýchle správy

Najčítanejšie