Ilustračný obrázok k článku Popradský hokej krváca. Nové vedenie pritom ide s bubnom na zajace
Foto: Peter Handzuš

Popradský hokej krváca. Nové vedenie pritom ide s bubnom na zajace

Popradský hokej devastujú nielen nekontrolovateľné odchody hráčov z klubu, ale najmä prehlbujúce sa finančné problémy. Hokejová „revolúcia“ v Poprade neprináša svoje ovocie v podobe stabilizácie, ale pravý opak. Za obetného baránka si ale revolucionári v HK Poprad vybrali moju osobu...

Od Vás
Od Vás

Popradský hokej krváca. Nové vedenie pritom ide s bubnom na zajace

Popradský hokej devastujú nielen nekontrolovateľné odchody hráčov z klubu, ale najmä prehlbujúce sa finančné problémy. Hokejová „revolúcia“ v Poprade neprináša svoje ovocie v podobe stabilizácie, ale pravý opak. Za obetného baránka si ale revolucionári v HK Poprad vybrali moju osobu...

Ilustračný obrázok k článku Popradský hokej krváca. Nové vedenie pritom ide s bubnom na zajace
Foto: Peter Handzuš

Na Tibora Turana hádžu všetku špinu, čím iba zakrývajú vlastnú neschopnosť. Taká je pravda o poslednom dianí v HK Poprad. Fakty totiž nepustia a preto som sa rozhodol popísať sled udalostí, ktoré vyústili až do môjho konca po 18 rokoch pôsobenia v popradských hokejových štruktúrach. Ja si ale svoje meno pošpiniť nenechám a preto otvorene hovorím o súčasných pomeroch v popradskom hokeji.

CHRONOLOGICKÝ SLED UDALOSTÍ V HK POPRAD OD JÚNA 2015 DO JANUÁRA 2016

24. júna 2015 – Dvaja starší hráči mi oznamujú, že si so mnou nevedia predstaviť spoluprácu. Požiadam ich o stretnutie, aby som zistil, prečo tak odrazu zmenili názor. Dovtedy si osobne myslím, boli medzi nami veľmi dobré vzťahy (Zrazu ale prichádzajú otázky, kto ide ako delegát na kongres SZĽH, čo v klube nikoho za posledných 20 rokov nezaujímalo!? Ako to bude s voľbami prezidenta SZĽH. Prečo podporujem p. Nemečka. Prečo chcem stavať tréningovú halu vedľa zimného štadióna, keď sa jedna už začala stavať. Prečo dotácia 1 milión eur zo strany štátu a SZĽH na tréningovú halu vedľa zimného štadióna nemôže ísť na halu, ktorá je v Poprade už rozostavaná a pod.). Po tomto rozhovore a vysvetlení si sporných otázok sme sa dohodli, že naše rozdielne názory na vedenie slovenského hokeja, a to, čo sa deje v slovenskom hokeji, dáme bokom a budeme spolupracovať na tom, aby sme spoločnými silami pozdvihli popradský hokej. Samozrejme sa neskôr ukázalo, že som bol v danom momente naivný…

25. júna 2015 – Kongres SZĽH. Za prezidenta SZĽH je zvolený p. Nemeček (p. Lintner poukazuje na nedemokratické voľby).

26. júna 2015 – Zhromaždenie delegátov HK ŠKP POPRAD, o.z.. Prezidentom sa stáva p. Jozef Švagerko (primátor Popradu). Členmi Správnej rady sú: za mesto Poprad P. Gápa, A. Kroták , za podnikateľov R. Skokan, R. Szánto, J. Telenský, za rodičov P. Antoš, za trénerov J. Šupler, za fanúšikov J. Bučanský, za hráčov Ľ. Bartečko a R. Suchý. Za predsedu revíznej komisie je ustanovený M. Šeliga a výkonným riaditeľom klubu ostáva T. Turan. Na Zhromaždení delegátov sa uskutoční zmena stanov. Výkonný riaditeľ prestáva byť členom Správnej rady, na jej zasadnutia bude len prizývaný. Stanovami a organizačným poriadkom klubu sú jasne stanovené kompetencie, práva a povinnosti prezidenta, členov Správnej rady, výkonného riaditeľa. Okrem iného sa jedná aj o tieto:

Orgány klubu zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:
a) Zhromaždenie delegátov – riadnym členom klubu,
b) Prezident – Zhromaždeniu delegátov,
c) Správna rada – Zhromaždeniu delegátov,
d) Výkonný riaditeľ – Správnej Rade,
e) Revízna komisia – Zhromaždeniu delegátov
f) Odborné komisie – v operatívnej riadiacej a koncepčnej práci

Prezident
1. Prvým štatutárnym orgánom v HK ŠKP POPRAD o.z. je prezident klubu, druhým výkonný riaditeľ ( ďalej len riaditeľ ).
2. Prezident zastupuje klub navonok, zabezpečuje finančné krytie klubu, koná samostatne v jeho mene vo všetkých veciach.

Správna rada
Cieľom Správnej rady je:
a) využiť životné skúsenosti týchto ľudí v prospech hokejového klubu
b) preberá zodpovednosť za získanie finančných prostriedkov v prospech hokejového klubu
c) na základe odsúhlaseného ročného finančného rozpočtu pre klub;
d) napomáha riešiť problémy hokejového klubu
e) schvaľuje ciele a kritériá pre udeľovanie prémií na danú sezónu pre hokejový klub

Výkonný riaditeľ
Výkonný riaditeľ klubu zodpovedá za:

  • komplexné riadenie a činnosť klubu;
  • zabezpečenie úloh súvisiacich s činnosťou klubu;
  • spracovávanie koncepčných materiálov k zabezpečeniu úspešnej reprezentácie;
  • rozvoj a výsledky klubu vo všetkých oblastiach jeho činnosti;
  • riadnu správu a ochranu majetku zvereného klubu do správy v súlade s právnymi normami.

Výkonný riaditeľ v súčinnosti s prezidentom klubu je oprávnený:

  • menovať a odvolávať svojich zástupcov a vedúcich zamestnancov klubu;
  • zriaďovať poradné orgány , určovať im úlohy a menovať ich členov;
  • uzatvárať a rozväzovať pracovný pomer so zamestnancami klubu, zaraďovať ich na funkčné miesta, upravovať im platy, určovať odmeny, krátenie odmien a udeľovanie kárnych opatrení;
  • uzatvárať a rozväzovať hráčske, trénerské, manažérske a ostatné zmluvy so samostatne zárobkovo činnými osobami, zaraďovať ich na funkčné miesta a upravovať im zmluvné odmeny;
  • vydávať a rušiť vnútorné organizačné normy, vykonávať ich zmeny a doplnenia.

V tom čase sa objavuje prvý telefonát od predstaviteľa spoločnosti Pro-Hokej, a. s. o mojom odvolaní, pokiaľ sa primátor Popradu stane prezidentom klubu aj s alternatívou mojej náhrady…

24. júla 2015 – Stretnutie na Zimnom štadióne. Stretávajú sa dvaja členovia Správnej rady, prezident klubu a výkonný riaditeľ klubu ohľadom extraligovej licencie na novú sezónu 2015/2016. Prezident navrhuje, že osloví troch hráčov, ktorí sú zároveň členmi Správnej rady, aby pristúpili na splátkový kalendár ohľadom nevyplatených odmien z predchádzajúcej sezóny 2014/2015, nakoľko sa nám nepodarilo finančne naplniť celú dlžnú sumu, ktorá je potrebná na získanie licencie. Klub posiela dokumenty dňa 31. 7. 2015 na spoločnosť Pro-Hokej, a. s. s tým, že má vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce z uzavretých zmlúv právne nárokovateľných medzi klubom HK Poprad s. r. o. a hráčmi a trénermi, ktoré hokejovému klubu vznikli v sezóne 2014/15.

2. septembra 2015 – Koná sa správna rada klubu č. 1 (viď. program + pozvánka)
POZVÁNKA: „Vážení páni členovia Správnej rady HOKEJOVÉHO KLUBU Poprad, o.z., tentoraz z poverenia prezidenta klubu si Vás dovoľujem pozvať na zasadnutie Správnej rady dňa 2.9.2015 v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod. v zasadačke Zimného štadióna v Poprade.
Stretnutie by tentoraz malo byť kratšie a jeho hlavným predmetom by malo byť:
1. stav záväzkov A mužstva a navrhovaný spôsob ich znižovania
2. dohoda a spoločnom postupe pri presadzovaní dotačnej politiky mesta Poprad
3. dohoda o spoločnom postupe pri jednaní so sponzormi a partnermi klubu
4. rozdelenie úloh
5. dohoda o účasti na posedení s mužstvom dňa 9.9.2015 v pri­estoroch Aquacity Poprad, pri príležitosti začatia sezóny

Čo sa týka štvrtého bodu, viacerí sme sa zhodli, že je efektívnejšie priebežne pracovať v menších skupinách a na Správnych radách prebrať a schvaľovať už hotové materiály.

Činnosť sa nám zatiaľ hlavne delí na športovú a ekonomicko-právnu. Ako som mohol pozorovať, väčšina z nás sa venuje iba jednej z týchto oblastí, preto budeme navrhovať minimálne toto rozdelenie.

Samozrejme, každý člen Správnej rady má a bude mať plné právo účastniť sa čohokoľvek a kedykoľvek. Nakoľko však všetci túto činnosť vykonávame dobrovoľne, bezodplatne a máme vlastný pracovný program, musíme čo najviac šetriť našim časom a čo najefektívnejšie riešiť záležitosti klubu.

Vzhľadom na súčasnú situáciu musíme všetci počítať s tým, že minimálne do konca roka bude financovanie A mužstva dominantnou témou, ale napriek tomu, by bola škoda, keby sa ostatné veci odsúvali bokom. Pod pozvánkou je podpísaný člen správnej rady P. A.“

(Zasadnutie je bez zápisnice, prezenčnej listiny, bez konkrétnych rozdelení úloh resp. zodpovedností pre prezidenta, jednotlivých členom Správnej rady, prítomných je 9 členov Správnej rady + prezident, chýbali – p. Telensky a výkonný riaditeľ – dovolenka)

6. októbra 2015 – Správna rada č. 2 s jediným bodom programu – Návrh rozpočtu.
„Dosť skoro sa začíname venovať rozpočtu!!!“ pre občianske združenie HK ŠKP Poprad, ktoré zastrešuje celú mládež – čiže juniorov, dorastencov, športové hokejové triedy, prípravku, predprípravku. Spolu tu pôsobí celkovo 11 mužstiev (ide o sumu približne 270-tisíc eur na sezónu) a HK POPRAD s. r. o., ktorá zastrešuje „A“ mužstvo (rozpočet na sezónu 2015/16 + na staré dlhy = 1 milión eur). Rozpočty zahŕňajú celkový príjem, výdaje + staré dlhy (270-tisíc eur) z predchádzajúcich sezón a všetko, čo sa týka zabezpečenia finančných prostriedkov na sezónu (reklamných zmlúv, resp. sponzorov na sezónu 2015/2016). Jeden člen Správnej rady navrhol, že vyrieši splatenie starých dlhov do konca roku 2015 (tie vznikli v klube po sezóne 2008/2009 vo výške približne 400 000 eur, k 6. 10. 2015 bol tento dlh znížený na výšku okolo 270 000 eur). Výkonný riaditeľ klubu potvrdzuje, že zabezpečil na novú sezónu sponzorské zmluvy vo výške 270 000 až 300 000 eur, tak ako i v predchádza­júcich sezónach. Ďalší členovia správnej rady a prezident klubu sa k príjmom finančných prostriedkov do klubu nevyjadrili… (Rokovanie opäť bez zápisnice, prezenčnej listiny, prítomní sú všetci členovia Správnej rady + prezident + výkonný riaditeľ). Po ukončení Správnej rady požiadam prezidenta o zasadnutia tzv. operatívnych „malých“ Správnych rád každý pondelok, nakoľko sa v klube nič nerieši, čo sa týka príjmu finančných prostriedkov, okrem tržieb zo zápasov a tých financií, ktoré pre chod klubu zabezpečujem ako výkonný riaditeľ ja sám, čo samozrejme na normálne fungovanie nepostačuje.

12. októbra 2015 – Malá Správna rada. Prejednávalo sa, ako ďalej zabezpečiť financie na činnosť pre popradskú mládež a „A“ mužstvo (stále sa nič nepohlo s financiami pre zabezpečenie financií na sezónu 2015/16), vyriešiť a riadne zabezpečiť prevádzku kamerového systému a obrazovky na zimnom štadióne, nakoľko stále nie sú vysporiadané majiteľské vzťahy – a pritom to mesto rieši od 1. januára 2015!!! Niekedy naozaj nevieme, či pred zápasom obrazovka bude v prevádzke alebo nie (stretnutie bez zápisnice a prezenčnej listiny, prítomní sú Švagerko, Antoš, Skokan, Turan). Prezident zároveň získava k dispozícií všetky staré záväzky klubu z predchádzajúcich sezón rozpísané detailne, vrátane daňových priznaní a účtovnej uzávierky a prebiehajúcich exekúcií.

19. októbra 2015 – Malá Správna rada. Informujem o tom, že som sa minulý týždeň stretol s predstaviteľmi futbalu a basketbalu v Poprade, aby sme pripravili spoločný projekt a predstavili ho poslancom mestského zastupiteľstva na financovanie týchto troch najvýznamnejších športoch v meste (bez zápisnice, prezenčnej listiny , prítomní Švagerko, Antoš, Skokan, Turan).

20. októbra 2015 – Koná sa stretnutie na mestskom úrade s primátorom Jozefom Švagerkom a zástupcami spomínaných 3 športov. (Za basketbal bol prítomný p. Turák, za futbal p. Dvorčák a za hokej ja ako výkonný riaditeľ HK ŠKP Poprad).

27. októbra 2015 – Správna rada č. 3. (Pozvánka je z dňa 26. 10. 2015 o 18.55 h).
POZVÁNKA: „Vážení páni členovia Správnej rady HOKEJOVÉHO KLUBU Poprad, o.z., dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Správnej rady dňa 27.10.2015 v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod. v zasadačke Zimného štadióna v Poprade. Ospravedlňujem sa za to, že pozvanie dávam na vedomie iba jeden deň pred konaním zasadnutie ale museli sme tak urobiť z dôvodu pracovného programu prezidenta klubu. Prosím o potvrdenie Vašej účasti. Prajem pekný deň. P. A.“

Hráči sa domáhajú vyplatenia dlhov z predchádzajúcej sezóny, nakoľko sa doteraz nič nevyriešilo a v novej sezóne zatiaľ nemá nikto vyplatenú ani jednu mesačnú odmenu. Preberá sa nový manažér mládeže a zároveň tréner dorastu p. V. Turan, pretože p. J. Šupler sa vzdal tejto pozície zo zdravotných dôvodov. Je mi vyčítané najmä zo strany zástupcov hráčov, prečo sa na danú funkciu neuskutočnilo výberové konanie. Na to som odpovedal, že trénera mládeže na tento post odporučil sám p. Šupler, ktorý je zároveň aj členom Správnej rady a ja som nekonal nad rámec svojich právomocí. Kandidát zároveň ako jediný z klubu spĺňal kritéria na výkon tejto funkcie, ktoré stanovuje SZĽH. Prítomným som ďalej navrhol, aby sme finančné prostriedky, ktoré som zabezpečil na novú sezónu, použili na splácanie starých dlhov, keďže sa v tejto otázke nič neriešilo a teda hráči, ktorí boli veľmi nervózni, by mohli mať zaplatené staré dlhy. Požadoval som však ale od prítomných, aby mi pomohli zabezpečiť finančné krytie na novú sezónu, čo sa opäť nestretlo s pochopením. Na to som sa im snažil vysvetliť, že ja to tu sám nie som schopný finančne utiahnuť a keď to takto pôjde ďalej, nedohráme ani sezónu… (bez zápisnice, je ale prezenčná listina, prítomní sú Švagerko, Antoš, Kroták, Bartečko, Suchý, Turan)

18. novembra 2015 – Správna rada č. 4 Opäť riešime financie v klube. Zase a znova pripomínam, že finančné zdroje, ktoré zabezpečujem, absolútne nestačia na chod klubu a pokiaľ do konca kalendárneho roka nezabezpečíme aspoň približne 200 000 eur, nastane totálny kolaps… Rozchádzame sa bez nejakých konkrétnych riešení. Dokonca sa delia peniaze, ktoré sa ešte len vybavujú (ide o 75 000 eur). Nemáme ich pritom ani na účte… (bez zápisnice, je prezenčná listina, prítomných 8 členov správnej rady + prezident + výkonný riaditeľ)

23. novembra 2015 – Malá Správna rada. Napokon sa nekonala!!!

26. novembra 2015 – Volá mi Arne Kroták, že hráči nechcú hrať domáci zápas proti Piešťanom, a aby som prišiel do kabíny, že ja som jediný kompetentný im vysvetliť súčasnú situáciu v klube. Telefonujem prezidentovi klubu. V telefonáte ho žiadam o spoločné vystúpenie v kabíne pred hráčmi, aby sme im vysvetlili situáciu v klube. Jeho odpoveď bola, citujem: „Keď nechcú hrať, odhlás mužstvo zo súťaže. Nehrajme hokej. Ja mám iné starosti, robím teraz na rozpočte mesta.“ … !!! Tieto slová som tlmočil niektorým členom Správnej rady a sám som šiel hráčom do kabíny vysvetliť, čo sme schopní v danej chvíli vyriešiť a zabezpečiť. Povedal som im pravdu, ako to naozaj funguje v klube. Hráči nakoniec zápas odohrajú, ale myslím si, že som ich vôbec nepotešil…

26. novembra 2015 – o 10.17 prichádza na mail pozvánka na operatívne stretnutie: „Ahojte,

potrebujeme sa rýchlo stretnúť v tomto zložení. Arne Kroták tentoraz za hráčov.

Pán primátor má čas až budúci štvrtok, teda by som to rád dal na tento deň (3.12.2015) o 18.00 hod. Treba otvorene povedať, že finančná situácia v klube je kritická. Náš nový reklamný partner nám síce poslal zmluvu, ale fakturačné podmienky sú v nej nastavené tak, že prvá platba môže reálne prísť až vo februári. Pokúsim sa zmeniť podmienky zmluvy v tejto oblasti, uvidím ako to dopadne.

Ale aj bez ohľadu na to, je potrebné zabezpečiť ďalšie financie, lebo cena reklamnej zmluvy tak či onak nepostačuje na všetko. Nejaké možnosti sú, len ich treba realizovať.

Dnes hráči odmietajú nastúpiť na zajtrajší zápas. Telefonicky sme sa dohodli (to som ešte ani nevedel, že nechcú hrať), že rozdelíme aspoň peniaze od reklamného partnera… (10.000,– € s DPH). Vychádza to cca 400 € na hráča. Je to málo, ale dávame prakticky všetko. V tejto chvíli by s nimi mal hovoriť riaditeľ v kabíne, tak uvidíme ako to dopadne.

Do štvrtka je ďaleko, preto by som Ťa chcel pán primátor poprosiť, či by si sa zatiaľ nevedel spojiť s p. .........., či by klubu nevedel v tejto situácii pomôcť. Minimálne to musíme skúsiť. Ja sa pokúsim tiež ešte niečo zabezpečiť, aby sme mali aspoň na preklenutie tohto obdobia.

Prajem úspešný deň všetkým.

P. A.“

30. novembra 2015 – Malá Správna rada. Nekonala sa!!!

1. decembra 2015 – Prichádza ďalšia pozvánka o 19.43 v tomto znení: „Ahojte, pripomínam naše stretnutie 3.12.2015 o 18­.00 hod. na zimnom štadióne. Účasť je veľmi potrebná. Prosím, aby ste si našli čas a prišli na stretnutie. Účasť mi prosím ešte potvrďte. Ďakujem a prajem príjemný večer. P. A.“

2. decembra 2015 – Posielam nasledovnú SMS správu prezidentovi klubu a niektorým členom Správnej rady: „Chcem Vám oznámiť, že L. Hvila odišiel do BB. Pravdepodobne odídu aj ďalší popradskí hráči…“ Odpoveď od prezidenta klubu bola: „OK.“

3. decembra 2015 – Malá Správna rada. Nekonala sa!!!

6. decembra 2015 o 21:27 hod. dostávam zaujímavý mail. Prezident klubu, členovia Správnej rady a ja dostávame výzvu od hráčov, ktorú mimochodom podpísali všetci hráči, že pokiaľ nebudú mať do 11. 12. 2015 vyplatených 50 % z dlžnej sumy a zvyšok do 22. 12. 2015 nenastúpia dňa 11. 12. 2015 na zápas v Trenčíne resp. 22. 12. 2015 v Žiline. Medzi podpísanými hráčmi sú aj traja hráči, ktorí sú zároveň aj členmi Správnej rady, čo je v tejto chvíli trošku komické, že sami sebe píšu list o neplnení si záväzkov zo strany vedenia klubu…, na ktorom sa sami podieľajú. List hráčov sa dostáva k novinárom aj napriek tomu, že vedenie klubu malo na riešenie situácie termín do 11. 12. 2015.

7. decembra 2015 – Tlačovka p. Lintnera pred pozvanými novinármi. Okrem iného obviňuje HK Poprad, že získal neoprávnene licenciu na sezónu 2015/2016, a čestné prehlásenie, ktoré som ako konateľ podpísal, je nepravdivé…: „Zistili sme, že podmienky pre udelenie a nakladanie s licenciou neboli splnené, a všetky podklady týkajúce sa tohto prípadu sme v pondelok odovzdali na výkonný výbor,“ referoval šéf súťaže Richard Lintner. A to napriek tomu, že predstavenstvo Pro-Hokej, a. s. na čele s predsedom p. Kovalom schválilo dňa 3. augusta 2015 na zasadnutí predstavenstva spoločnosti kontrolu čestných prehlásení v zmysle Čl. 1 smernice pre udeľovanie licencií na sezónu 2015/16: „Predstavenstvo spoločnosti Pro-Hokej a. s. prekontrolovalo čestné prehlásenia desiatich extraligových klubov o stave záväzkov voči hráčom a trénerom za sezónu 2014/15 a skonštatovalo, že všetkých 10 účastníkov Tipsport extraligy si na základe doručených čestných prehlásení splnilo svoje záväzky a vysporiadali sa s hráčmi a trénermi. Na základe tohto konštatovania predstavenstvo spoločnosti Pro-Hokej, a. s. sa obrátilo na Výkonný výbor SZĽH v zmysle Čl. 1 smernice pre udeľovanie súťažnej licencie zo žiadosťou na vydanie licencií na sezónu 2015/16, nakoľko všetky extraligové kluby si splnili povinnosť vyplývajúcu z podmienok pre udeľovanie a nakladanie s licenciou v extralige ľadového hokeja v SR,“ uvádza sa v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Pro-Hokej, a. s. z dňa 3. augusta 2015.

8. decembra 2015 – Stretnutie s dlhoročným významným sponzorom hokeja v Poprade. Oboznámil som ho s reálnym stavom v klube.

9. decembra 2015 – Ráno o 07.15 h mám telefonát od prezidenta klubu p. Švagerka. Informuje ma, že pokiaľ budem pri popradskom hokeji ja, nikdy nebudú peniaze v klube. To tvrdia sponzori, s ktorými sa rozprával. Pokiaľ ja v klube nebudem, okamžite dajú peniaze na hokej a preto zvoláva Správnu radu, na ktorej navrhne moje odvolanie.

9. decembra 2015 – Popoludní o 16.55 h prichádza pozvánka na Správnu radu č.5: „Vážení členovia správnej rady HK Poprad. Z poverenia prezidenta klubu Ing. Jozefa Švagerka , Vás pozývam na zasadnutie správnej rady, zajtra dňa 10.12.2015 o 18­.00 hod. na obvyklom mieste. S pozdravom P. A.“

10. decembra 2015 – Vyhlásenie hráča HK Poprad Ľ. Bartečka v médiách: „Nedôverujeme nášmu vedeniu a rozhodli sme sa osloviť pána primátora a prezidenta klubu, aby nám nejako pomohol.“ Aký to paradox!!! Hráč sám sebe nedôveruje? Kto je v danom momente vedenie klubu? Podľa Stanov predsa Prezident a Správna rada… Takže svoju neschopnosť treba hodiť na niekoho iného, najlepšie, keď sa spojíme a vinníka si nájdeme… Keď chcú psa biť, palicu si nájdu.

10. decembra 2015 – Správna rada č. 5. Pred Správnou radou sa objavujú v médiách vyjadrenia prezidenta klubu, že sa prvýkrát dozvedá až od novinárov, aká je situácia v klube. Hráči totiž nemajú uhradené odmeny (ide o nehorázne klamstvo, prezident bol o všetkom informovaný!!!) a okamžite preto zvoláva Správnu radu, na ktorej očakáva od konateľa HK Poprad vysvetlenie troch bodov a to: 1. okolnosti získania licencie klubu HK Poprad na sezónu 2015/2016, 2. ako mám vyriešené splácanie starých dlhov, 3. ako mám zabezpečený rozpočet do konca sezóny. Ak vyhodnotí čo i len jedno z vysvetlení ako nedostatočné, je pripravený na zásadný krok ma odvolať. Zrazu som bol za všetko zodpovedný ja sám ako výkonný pracovník, ktorý podľa stanov a organizačného poriadku klubu nezodpovedá, a ani nemá v pracovnej náplni, získavanie finančných prostriedkov do klubu. Za tie roky (18 rokov v popradskom hokeji ako funkcionár) si akosi všetci zvykli, že výkonný riaditeľ finančne zabezpečí opäť celú sezónu sám. Pýtam sa, kvôli čomu a prečo potom v lete vstúpil primátor a noví členovia do popradského hokeja? Len aby sa navonok odprezentovali, ako veľmi mu chcú pomôcť? Za doterajšie pôsobenie v Správnej rade nezabezpečili ani jediný cent, čo sa týka príjmu finančných prostriedkov do klubu. Samozrejme všetkým prítomným som na Správnej rade pripomenul ich a moje povinnosti a práva, ktoré vyplývajú zo Stanov a Organizačného poriadku klubu. Zopakoval som im fakty, ktoré sa odohrali od 26. júna 2015 až do dnešného dňa. Niektorí sa tvárili tak, akoby to počuli prvýkrát. Moju obhajobu a argumentáciu ani nevnímali. Myslím si a vlastne som o tom pevne presvedčený, že v tomto momente už bolo dávno o mojom osude rozhodnuté. Pretože neschopnosť niektorých ľudí, ktorí prišli do popradského hokeja, sa musela zakryť mojim odvolaním a pošpinením môjho mena. Po mojej obhajobe sa jeden člen správnej rady opýtal prítomných, či dáva niekto návrh na moje odvolanie – nikto ho ale nepredložil. Navrhujem si teda sám pozastavenie výkonu mojej funkcie ako konateľa a výkonného riaditeľa až do vyriešenia prípadu VV SZĽH ohľadom získania licencie na sezónu 2015/2016. Pri hlasovaní o mojom návrhu okrem dvoch členov Správnej rady (tí si nevedia predstaviť moje ďalšie zotrvanie v klube) všetci ostatní súhlasia s mojím návrhom. Na záver som oznámil prítomným, že dnes prišla prvá splátka od sponzora vo výške 35 000 eur. Túto čiastku rozdeľujú za nevyplatené odmeny hokejistom samotní prítomní hráči, radšej sa zdržujem komentára… (na schôdzi prítomní všetci členovia správnej rady okrem p. Šuplera, p. Telenského zastupuje p. Pichonský + prezident + výkonný riaditeľ + obidvaja viceprimátori – p. Wzoš a p. Gašper; zápisnica bola urobená, prezenčná listina chýba)

11. decembra 2015 – Pre média má byť poskytnuté vyhlásenie zo strany klubu, čo sa udialo na Správnej rade (do 10.00 h). Nakoniec bolo vyhlásenie klubu zverejnené až okolo 17.30 h (podarilo sa dať do médií až 4. verziu vyhlásenia, nakoľko prvé tri vôbec nezodpovedali tomu, čo sa udialo na Správnej rade. Opäť chcel niekto zavádzať verejnosť!!!). Znenie vyhlásenia, ktoré bolo poskytnuté médiám, som musel nakoniec napísať ja s jedným členom Správnej rady a znelo:

„Správna rada Hokejového klubu Poprad, o.z. sa na včerajšom zasadnutí zvolanom prezidentom klubu Ing. Jozef Švagerkom venovala aktuálnej situácii v HK Poprad s nasledujúcim výsledkom:

Súčasný riaditeľ klubu Ing. Tibor Turan navrhol pozastavenie svojej funkcie výkonného riaditeľa do konečného rozhodnutia výkonného výboru SZĽH vo veci udelenia licencie pre prebiehajúcu extraligovú sezónu. Ing. Tibor Turan informoval, že nemá záujem, aby jeho osobné spory s vedením spoločnosti PRO-HOKEJ, s.r.o., negatívne vplývali na popradský hokej. Správna rada jeho návrh vzala na vedomie a jednomyseľne rozhodla o pozastavení jeho funkcie, ktoré bude účinné od vymenovania zastupujúceho výkonného riaditeľa. Tento stav by mal pretrvať minimálne do konečného rozhodnutia veci, na základe ktorého Správna rada rozhodne o konečnom vysporiadaní otázky vedenia klubu.

Klub v priebehu najbližších dní vyplatí hráčom dohodnuté čiastky z prostriedkov získaných od sponzorov. Do konca prebiehajúcej sezóny sa správna rada pokúsi finančnú situáciu v klube zvrátiť tak, aby klub nemal problém získať licenciu pre súťažný rok 2016/2017. Keďže prostriedky potrebné na splnenie aktuálnych požiadaviek hráčov sa sčasti podarilo zabezpečiť, hokejisti toto riešenie akceptovali a na dnešný súťažný zápas nastúpia.

Ďalšie kroky vedúce k stabilizácii klubu prijme správna rada až po získaní stanoviska riadiaceho orgánu SZĽH k jednotlivým skutočnostiam týkajúcim sa pôsobenia HK Poprad v lige.“

Tieto kroky sa ale uskutočnili oveľa skôr. Správna rada totiž nečakala na verdikt VV SZĽH a konala ešte pred rozhodnutím o platnosti pridelenia licencie pre HK Poprad.

Od tohto dátumu neprebieha žiadna komunikácia medzi mnou a mojim nadriadeným – prezidentom klubu p. J. Švagerkom !!!

17. decembra 2015 – Stretnutie so zástupcom jedného zo sponzorov klubu. Dostávam návrh a ponuku na funkciu športového riaditeľa a vedúceho (koordinátora) výstavby novej tréningovej haly (Tá by sa mala stavať pri príležitosti MS 18 v roku 2017 v prípade, že bude mesto Poprad a hokejový klub poverený ich organizáciou, čo do dnešného dňa potvrdené nie je). Za to sa mám vzdať pozície konateľa a výkonného riaditeľa klubu. Mám čas na rozmyslenie do druhého dňa t. j. 18. 12. 2015.

18. decembra 2015 – Na stretnutí dostávam k podpisu dva listy – vzdanie sa konateľa a výkonného riaditeľa. Na strane druhej ale nevidím žiadnu zmluvu na športového riaditeľa resp. koordinátora výstavby tréningovej haly. Na moju otázku, kde sú potrebné zmluvy, dostávam odpoveď v znení „na čom sme sa dohodli, to platí…“ Samozrejme, že abdikácie nepodpisujem. Do najbližšieho pondelka mám počas víkendu dostať na môj mail návrh zmlúv, ale mailová adresa zástupcu sponzora nefungovala. Dostávam návrh, aby som si sám napísal náplň práce s povinnosťami a právami športového riaditeľa a potom mu to odoslal na mail, z ktorého mi príde návrh obidvoch zmlúv. Samozrejme, že cez víkend som na mail nič nedostal. V pondelok 21. 12. 2015 som mal telefonát, prečo som neposlal náplň práce s právami a povinnosťami. Večer sa koná Správna rada, na ktorej sa to má preberať. Po tomto telefonáte mi prišla SMS správa s adresou mailu, kam mám poslať náplň práce, čo som aj urobil. Túto náplň práce som poslal aj s mojim vyjadrením niektorým členom Správnej rady (dňa 21. 12. 2015 o 15.31 h) a jedného z nich som poprosil o tlmočenie celého znenia na Správnej rade, na ktorú som samozrejme už pozvaný nebol…

Znenie môjho e-mailu:
„Chcem ťa poprosiť o jednu vec pokiaľ sa nezúčastním Správnej rady (čo je v tejto chvíli viac ako pravdepodobné) poprosím ťa aby si tlmočil Prezidentovi a ostatným členom Správnej rady, že som sa dohodol na nasledovnom: vzdám konateľa v HK POPRAD, s.r.o. a Výkonného riaditeľa , o. z. miesto mňa má byť vymenovaný nový konateľ, ktorý má byť zároveň aj ekonomickým riaditeľom, za vzdanie sa týchto funkcií som dostal ponuku na pozíciu Športového riaditeľa v HK POPRAD, s.r.o. a HK ŠKP POPRAD, o. z. (v stanovách HK ŠKP POPRAD, o. z. takúto funkciu nepoznáme je potrebné ju schváliť na Správnej rade pokiaľ to tak má byť aj s povinnosťami a právami resp. zrušiť funkciu výkonného riaditeľa keď mám robiť, že vraj to isté čo doteraz a ďalej ponuku na (neviem to definovať správne ospravedlňujem sa za to) vedúceho výstavby pre tréningovú halu, ktorá by sa mala začať stavať. (pozn. neviem kedy) Zmluva na športového riaditeľa má byť za 1 euro, zmluva na tú pozíciu pri hale za takých podmienok aké mám teraz ako konateľ. S týmto pokiaľ sa to dá všetko do právnej podoby súhlasím. Pokiaľ klub dá oficiálne vyhlásenie pre média, že som sa vzdal funkcie konateľa, výkonného riaditeľa a na miesto mňa je vymenovaný nový konateľ a nebude spomenuté v tomto vyhlásení, že ostávam pracovať v klube na inej pozícii nemám záujem o tieto pozície, ktoré mi boli navrhnuté.

Dúfam, že moje rozhodnutie pochopíš ty aj ostatní členovia Správnej rady nakoľko týmto krokom sa moje meno ešte viac pošpiní a nie očistí o čo sa určite po predchádzajúcich medializáciách pokúsim. Nedokážem si predstaviť (verím, že aj ty) ako za takýchto podmienok by som mohol vykonávať svoju prácu ktorú milujem, keď niekto sa bojí povedať verejnosti pravdu. Ja sa odmietam skrývať v klube a pracovať ako neviditeľný!!!

Pokiaľ to tak má byť ukončíme moje pôsobenie v HK POPRAD, s. r. o. pracovno – právne podľa zmluvy a v HK ŠKP POPRAD, o. z. nemám zmluvu tam som bol vymenovaný Správnou radou – tak mojim odvolaním.

To čo klub týmto krokom získa, alebo stratí ukáže blízka budúcnosť. Tak ako v minulosti aj teraz mi ide stále o dobro klubu a hokeja v našom meste.

RADŠEJ SA BUDEM STARAŤ O SVOJ CHARAKTER AKO O POVESŤ, LEBO MÔJ CHARAKTER JE TO, KÝM SOM A MOJA POVESŤ JE TO, ČO ZO MŇA UROBIA OSTATNÍ.

Od tohto okamihu prestáva so mnou akákoľvek komunikácia.

Z tlače a iných zdrojov sa neskôr dozvedám nasledovné:

21. a 29. decembra 2015 sa konala Správna rada, na ktoré som nebol pozvaný, hoci niektorým členom bolo povedané, že som pozvaný bol… To, čo sa tam udialo, viem buď z printových alebo internetových médií, poprípade z rozhovorov s niektorými členmi Správnej rady!!!

28. decembra 2015 – Koná sa futbalová „Najväčšia charitatívna športová exhibícia“ v prešovskej Tatran Handball Aréne, na ktorej sa objavuje aj prezident klubu a „náhodou“ sa stretáva s riaditeľom spoločnosti Pro-hokej, a. s.. O čom sa asi viac ako hodinu tak rozprávajú?

30. decembra 2015 – Do vedenia HK Poprad sa dostáva človek, ktorý prichádza z Lintnerovho tímu. Akáže to veľká náhoda a zhoda okolností!!!

Sumár vyjadrení v tlači:

p. Švagerko: „Hľadali sme vhodného kandidáta, prihlásil sa jeden.“

P. Žifčák: „Vážim si ponuku, ktorú som dostal od akcionárov klubu?“ (Tak ako to vlastne je? Hľadali sme, alebo sme dali ponuku?)

p.Švagerko: „Keď som analyzoval stav v klube za posledný polrok, zistil som, že máme výborne fungujúce mládežnícke družstvá.“ (Úspech sa asi neodpúšťa – preto som bol pravdepodobne odvolaný z postu výkonného riaditeľa. O úspechoch vedel a o finančnej situácii nie? Ako analyzoval stav v klube?)

p. Švagerko: „Máme sľúbenú organizáciu MS hráčov do 18 rokov v apríli 2017.“ (???)

Až na nový rok, dňa 5. januára 2016 (utorok) mám odrazu telefonát od prezidenta klubu. Chce sa so mnou stretnúť a že mi zavolá vo štvrtok 7. januára 2016 ráno o 8.00 h. Vraj sa dohodneme čo a ako ďalej. Samozrejme žiadny telefonát nebol. Chodím do práce a čakám čo sa udeje, ale márne…

13. januára 2016 – Má prebehnúť výberové konanie na Športového riaditeľa klubu, ale podmienky do daného dňa (13. 1. 2016) vôbec neboli vypísané. Nakoniec to nie je pravda, že vraj výberové konanie nebolo vyhlásené a boli navrhnutí iba dvaja kandidáti. Návrh na moju kandidatúru na športového riaditeľa som po tom všetkom ale odmietol!!!

20. januára 2016 – SZĽH potvrdzuje licenciu pre HK Poprad. Bublina v kauze, ktorú si vyrobil sám Pro-Hokej, a. s. spľasla. Klub spod Tatier získal licenciu oprávnene, potvrdil Výkonný výbor SZĽH na zasadnutí dňa 20. januára 2016 v Bratislave. Tým sa potvrdilo chlapské slovo Tibora Turana, bývalého výkonného riaditeľa podtatranského klubu, ktorý ešte v júli 2015 v čestnom prehlásení uviedol, že „všetky záväzky a náležitosti z predchádzajúcej sezóny 2014/2015 boli klubom HK Poprad vysporiadané!“

26. januára 2016 – Naďalej chodím do práce a plním si pracovné povinnosti. Môj nadriadený doteraz so mnou nejednal o ukončení pracovného pomeru. Stále som konateľom v HK Poprad (viď. výpis z obchodného registra), naďalej mám podpisový vzor v banke, na prestupové vzťahy, atď. VŠETKO FUNGUJE TAK AKO MÁ!!!

Záverom už nechcem zdržovať čítaním ďalších riadkov. V Poprade ide len a len o vlastnú neschopnosť niektorých ľudí robiť hokej. Všetko ostatné sú iba krycie manévre. V hokejovom Poprade po novom už nič nefunguje. Objavujú sa nové disciplinárne konania, hráči stále svoje peniaze nevideli. Pritom nová správna rada na čele s prezidentom „vyrobila“ počas svojho úradovania od 26. 6. 2015 do 31. 12. 2015 nový dlh vo výške v HK Poprad s. r. o. vo výške 255-tisíc eur a v mládeži pod hlavičkou HK ŠKP Poprad 22-tisíc eur!!! Ten totiž treba pripočítať k starému dlhu vo výške 270-tisíc eur. Od mája 2015 do konca kalendárneho roka 2015 som ja ako Tibor Turan zabezpečil cez rôzne projekty a sponzorov pre popradský hokej viac ako 190-tisíc eur do klubu. Spravte si preto obrázok sami! Za moju 18-ročnú prácu pre popradský hokej mi doposiaľ nikto nepoďakoval. Napriek intrigám a klamstvám, ktoré sprevádzali môj koniec, prajem klubu HK Poprad veľa športových úspechov a dostatok finančných prostriedkov, aby sa mu darilo lepšie ako za éry Tibora Turana.

Tibor Turan

Čítajte aj: Demokracia a transparentnosť podľa šéfa Pro-hokeja Richarda Lintnera

Text je súčasťou rubriky Od Vás a nie je redakčným obsahom.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín