Peter Handzuš Rôzne

Primátorov, starostov a poslancov volia občania krúžkami

V komunálnych voľbách odovzdávajú voliči svoje hlasy kandidátom na primátorov či starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev krúžkovaním. Na iné úpravy lístkov sa podľa volebného zákona pri sčítavaní hlasov neprihliada.

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovacie lístky. „Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje,“ povedala pre TASR riaditeľka sekcie legislatívy Združenie miest a obcí Slovenska Daniela Franzenová.
Občan môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre starostu eventuálne primátora volič zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, pre ktorého hlasuje.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci, v mestskej časti Bratislavy alebo Košíc trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť doma. Rovnako ako každý iný občan SR, ktorý chce vo voľbách odovzdať svoj hlas.
Obce boli do 23. októbra povinné uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým. Spravidla sa zoznamy uverejňujú na úradnej tabuly, web stránke, prípadne sú súčasťou obecných novín.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie