Súkromné bilingválne gymnázium Life Academy – škola pre 21. storočie

Súkromné gymnázium, ktoré sídli na Rovnej ulici v Poprade, začalo písať svoju históriu 1. septembra 2005. Dnes - v desiatom roku svojej existencie – si udržiava pevné miesto medzi ostatnými strednými školami v Poprade a ponúka kvalitné bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie.

Peter Handzuš
Ilustračný obrázok k článku Súkromné bilingválne gymnázium Life Academy – škola pre 21. storočie
Zdroj: Dnes24.sk

Gymnázium je súčasťou jedinečného edukačného projektu LIFE ACADEMY, ktorého súčasťou sú materská škola, základná škola, osemročné gymnázium a päťročné bilingválne gymnázium v rovnakej zriaďovateľskej pôsobnosti. Základnými východiskami moderného inovačného vzdelávania sú Vysoko efektívne učenie Suzan Kovalikovej, projektové vyučovanie i kooperatívne učenie. Metodika projektu bola experimentálne overená a schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Už štvrtý rok sa v škole realizuje projekt Tablety na vyučovaní, študenti využívajú moderné informačno-komunikačné technológie na uľahčenie a zatraktívnenie vyučovania. Vďaka inováciám bolo gymnázium v školskom roku 2013/2014 vybrané spoločnosťou Microsoft ako zástupca Slovenska na medzinárodnej úrovni do siete inovatívnych škôl sveta.

Nemenej dôležitým je dôraz na osobnostný rast každého žiaka, pridanou hodnotou je vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v škole spolu s obohateným a neohrozeným prostredím. Zámerom je vytvárať v školu, ktorá dokáže nielen z najpriprave­nejších, ale zo všetkých žiakov vyburcovať to najlepšie.

Výstupom uplatňovania zamerania školy je formovanie žiaka aktívneho, schopného samostatného myslenia, kvalitne pripraveného orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta, vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi. Úspešné uplatnenie absolventov školy na Slovensku, ale aj v zahraničí je toho dôkazom.

V prvom ročníku gymnázia žiaci získavajú prostredníctvom 14 hodín anglického jazyka dostatočnú znalosť cudzieho jazyka, aby sa v ňom mohli intenzívne vzdelávať aj v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Okrem toho majú možnosť súbežne s maturitou získať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Aktívni študenti, ktorým záleží na ich vlastnom osobnostnom rozvoji, majú príležitosť už počas štúdia na gymnáziu ukázať, čím sú výnimoční. Všetci majú možnosť získavať kredity nielen za prospech, ale aj za dobrovoľnícku činnosť, rovesnícke doučovanie, vytváranie obohateného prostredia, účasť na súťažiach či celoročné projekty. Odmenou pre dvoch najlepších študentov je atraktívny výlet do New Yorku, ďalší sú ocenení finančnou odmenou.

Všetkých, ktorých oslovila škola, kde sa neučia len fakty, ale študentom je ponúknutý spôsob, ako ich objaviť, spracovať, prehodnocovať i prezentovať, kde môžu získať všetky zručnosti potrebné pre život v 21. storočí, radi u nás privítame. Súkromné gymnázium Life Academy je totiž viac ako iba škola.

Prijímacie pohovory na päťročný študijný odbor gymnázium – bilingválne štúdium sú 4. apríla 2016.

Bližšie informácie o škole nájdu všetci záujemcovia na stránke školy www.lifeacademy.sk

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame