Monika Vengrínová Samospráva

V Poprade prídu na pretras viaceré dôležité body: O tomto idú poslanci rokovať!

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Poprade prinesie množstvo zaujímavých tém, ktoré poslanci budú prerokovávať a schvaľovať. Zasadať sa bude v stredu 11.februára. Čo všetko príde na pretras?

Ilustračný obrázok k článku V Poprade prídu na pretras viaceré dôležité body: O tomto idú poslanci rokovať!
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Voliť sa budú členovia mestskej rady, predseda, podpredseda i členovia jednotlivých komisií MsZ, rovnako ako i predsedovia výborov volebných obvodov. Prerokovávať sa bude návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl i do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad a do obecnej školskej rady.

Poslanci by tiež mali schváliť zástupcu mesta v Rade Združenia Euroregión Tatry a zástupcov v predstavenstve a dozornej rade Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Riešiť sa budú i zmeny v Komisii pre priestorové plánovanie mesta, návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 i návrh na schválenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta. Schvaľovať sa bude i vstup mesta Poprad do miestnej akčnej skupiny ProTatry, o.z.

Podávať sa bude správa ohľadne riešenia problému prístupových lávok s polyfunkčným bytovým domom na Nám. sv. Egídia a tiež budú podané návrhy na zrušenie (častí) alebo zmenu niektorých uznesení MsZ z predchádzajúcich období, či návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o používaní symbolov mesta Poprad a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Riešiť sa bude i návrh na zverenie dopravných stavieb do správy Správe mestských komunikácií Poprad a tiež sa bude venovať téme, ktorá zaujíma psíčkarov, a to konkrétne sume úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území mesta.

Poslanci sa budú venovať i návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na jeho území. Podaný bude i návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie