Monika Vengrínová Samospráva

Poslanci rokovali skoro šesť hodín: Toto všetko schvaľovali

Po dvoch mesiacoch opäť zasadlo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) mesta Poprad. Prečítajte si, čo všetko poslanci schválili.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci rokovali skoro šesť hodín: Toto všetko schvaľovali
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Videá z MsZ nájdete na našom YouTube kanáli (videá nahrávame postupne)

9:00 – otvorenie MsZ

9:16 – Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Poprad a voľba jej predsedov, podpredsedov a členov komisií
MsZ zriaďuje päť komisií Mestského zastupiteľstva mesta Poprad a to:

 1. Komisia sociálna, bytová a zdravotná (zmena názvu – pridané „zdravotná“)
 2. Komisia finančná
 3. Komisia výstavby a majetku
 4. Komisia školstva, športu a mládeže
 5. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 • schvaľovaní boli len poslanci, neposlancov dnes MsZ neschvaľovalo
 • schválené

  9:22 – Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov

  • MsZ zriaďuje šesť člennú mestskú radu
  • schválené

  9:23 – Voľba predsedov výborov volebných obvodov

  • sú zriadené 2 výbory s pôsobnosťou podľa volebných obvodov:
  1. Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami.
  2. Juh I., Juh II., Juh III., Juh V., Juh VI., Kvetnica.

Členmi výborov sú všetci poslanci zvolení v danom volebnom obvode. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.

– zvolené

9:26 – Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov

– návrh prešiel

9:29 – Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku

– informačný kiosk pôvodne umiestnený v priestoroch NsP Poprad a elektronický zabezpečovací systém umiestnený v budove Reduty, ktoré sú nefunkčné :
- schválené

9:31 – schvaľujú sa prenájmy bytov a nebytových priestorov

– schválené

9:33 – Informatívna správa ohľadne riešenia problému prístupových lávok k polyfunkčným bytovým domom na Nám. sv. Egídia v Poprade, súp. č. 2950, 3003, 3004, 3005, 3006.

– berie na vedomie

9:35 – Návrh na zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 207/2014 zo dňa 23. 09. 2014 z dôvodu neuzatvorenia kúpnej zmluvy na jeden z troch samostatných predmetov súťaže s víťazom súťaže spoločnosťou Jarident, s. r. o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad a návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemku parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2 v katastrálnom území Poprad.
- ide o vnútroblok obchodného centra Limba
- na tretiu časť navrhujú vyhlásiť verejnú súťaž

– schválené

9:38 – Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva a vzájomné vysporiadanie a návrh na zámenu pozemkov, a to parc. č. KN-E 3652, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1615 m2 a parc. č. KN-E 3653, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1158 m2, vedené na liste vlastníctva č. 5976 a parc. č. KN-E 3667, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1060 m2 a parc. č. KN-E 3668, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1006 m2, vedené na liste vlastníctva č. 5974 v katastrálnom území Poprad.

– schválené

9:46 – Návrh na udelenie súhlasného stanoviska k vyhláseniu o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech Mariána Kaňu a Mikuláša Kaňu, k nehnuteľnostiam pozemkom parc. č. KN-C 991, zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 a parc. č. KN-C 993, záhrady o výmere 413 m2 v katastrálnom území Veľká.

– schválené

9:47 – Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľností v katastrálnom území Veľká do vlastníctva Mesta Poprad z vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby „D1 Mengusovce – Jánovce“.

– schválené

9:50 – Návrh na zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 126/2014 zo dňa 11. 08. 2014, ktorým bol schválený predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3196/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3216/21, ostatné plochy o výmere 154 m2, odčlenených geometrickým plánom z pozemku parc. č. KN-E 891/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2208 m2 v katastrálnom území Poprad, Jozefovi Olearčinovi.

– schválené

9:51 – Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 203/2014 zo dňa 23. septembra 2014, ktorým bol podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený spôsob prevodu nehnuteľností v areáli bývalých Dukelských kasární a podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže

– schválené

9: 52 – Návrh na zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 40/2006, bod B. 1071 g) zo dňa 28. 07. 2006, ktorým bol schválený predaj nebytových priestorov v objekte súp. č. 1744 na pozemkoch parc. č. 1120 a 1121, v katastrálnom území Spišská Sobota spoločnosti 101 % spol. s r. o., Okružná 74, 058 01 Poprad, s podmienkou zriadenia vecného bremena práva bezodplatného užívania priestorov Klubu dôchodcov na dobu 15 rokov a s vecným bremenom práva užívania priestorov divadla za rovnakých podmienok na dobu 15 rokov pre dovtedajšieho nájomcu.

– schválené

9:55 – Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 10/2013 zo dňa 11. 02. 2013, ktorým bol schválený podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku parc. č. KN-C 105, ostatné plochy o výmere 94 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota Danielovi Pompovi s manželkou Hedvigou Pompovou.
- prechod na nájomnú zmluvu, návrh na odpredaj navrhujú zrušiť

– schválené

9:57 – Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 3/2003 o používaní symbolov mesta Poprad

– VZN napadol okresný prokurátor
- symboly sa budú upravovať vo VZN

– schválené

9:59 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

– Švagerko – návrh – ako pri havarijných stavoch riešiť zásobovanie vodou obyvateľov a domácnosti
- Baran – výdajných miest je na niektorých miestach málo a poriadok sa tam neudrží – musí byť stanovený poriadok, nakoľko vieme, ako sa ľudia pri havarijných stavoch správajú – je potrebné to rozmiestniť tak, aby to bolo rovnomerné podľa počtu obyvateľov
- Švagerko – je potrebné mať pripravené materiály, aby ľudia vedeli, ako sa majú v krízových situáciách správať
- Baran – aby mali ľudia istotu – ja Juhu je len desať, pričom celý zvyšok mesta je cca štyridsať – na Juhu je potrebné, aby ich bolo viac

 • schválené s pozmeňujúcim návrhom poslanca Barana

  10:12 – Návrh na zverenie dopravných stavieb do správy Správe mestských komunikácií Poprad

  • schválené

  10:14 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 2/2015 o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území mesta Poprad

  • Madzinová – je to ciltivá téma, ktorá prináša obom stranám problémy – aby VZN upravovalo ustanovenia, ktoré sú prekonané dobou – ide o väčšiu skupinu obyvateľov – napr. riešenie bezpečnosti, úprava voľného držania psov, zodpovednosť za svojho psa, motiváciu čipovania – navrhujem tento bod preto stiahnuť

  Košický – vymedzenie miest s voľným pohybom psa – doplniť zákaz vstupu so psom v park pred kostolom Sv. Cyrila a Metoda – navrhujem doplniť

  • Bohunická – čoraz viac ľudí vidíme, ktorí po svojich psoch zbierajú, stále je však tých psíčkarov, ktorí nezbierajú – mestská polícia by mala na to dbať viac a pokutovať
  • Gašper – čo sa týka parkov pre psov, rozpracováva sa koncepcia – jedna z úloh rady pre priestorové plánovanie bude, že od nich budeme žiadať, aby vytipovali miesta, kde by tieto parky v meste mohli byť vytvorené
  • Pčola – navrhujem, aby bol tento bod stiahnutý
  • Schlosserová – prosím o stiahnutie bodu z rokovania – myslím si, že voľný pohyb psov by nemal pred kostolom Sv. Cyrila a Metoda a školami pobehovať
  • Švagerko – ak by sme tento bod stiahli, platilo by stále staré a tým by sme porušovali zákon – otázka psíčkarov je širokospetrálna – mali by sme sa psíčkarom viac venovať a pristupovať k tomu citlivo

  Kozlerová – rozšírenie zón, kde by sa psíčkari nemali pohybovať – máme niektoré veci vo VZN nad rámec zákona, preto nás prokurátor napáda

  • Švagerko – návrh nech sa spracuje do júna
  • schválené doplnenie, aby sa návrh prepracoval a MsZ sa k tomu vrátilo neskôr – prepracované do júna
  • schválený návrh p. Košického – zákaz pohybu psov pred kostolom Sv. Cyrila a Metoda
  • schválený navrhovaný celý bod

  10:39 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad

  • schválené

  10:41 – Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad a Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad.

  • Baran – bol by som rád, keby sme spracovali nové VZN v intenciách zákona, nakoľko sú tam nové veci, ako čistenie priestorov od snehu a ľadu – vznikali hádky okolo toho, kto je za daný úsek na očistenie zodpovedný – občania nás stále kritizujú za to, že sa nerieši zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti – je to rovnako vážna téma, ako psíčkari – navrhujem, aby sme nové VZN spracovali, nie ho len pozmenili
  • Marušin – náčelník polície – čo sa týka tvorby tohto VZN, pristúpili sme k tomu, aby sme ho dali dokopy – prišiel protest, nakoľko niektoré veci išli nad rámec zákona – máme list z ministerstva vnútra, že mestá si môžu nočný kľud stanoviť podľa seba a to je potom pre občanov záväzné – nemáme však žiadne možnosti ho riešiť, jedine udeliť pokutu, ale nočný kľud stanovený nebol a tak nebolo možné uložiť pokutu, preto sme určili nočný kľud od 22.00 do 6.00 hodiny.

Čo sa týka poživania alkoholu na verejnosti, to máme dobre spracované. Chceme, aby ľudia boli spokojní pri riešení tejto otázky. Zrušením tohto VZN žiadny policajt nebude môcť riešiť rušenie nočného pokoja blokovými pokutami.
- Baran – mali by sme si dať termín, do kedy VZN pripravíme
- Marušin- všeky blokové pokuty sú príjmom obce.
- Lajčák – máme čas do 10.3. tieto VZN-ká upraviť a rozdeliť ich, tak aby sme to teraz netlačili, keď ešte máme čas – týka sa to dvoch skupín – bezdomovcov a mládeže

prestávka

11:20 – koniec prestávky

 • schválené – bude sa upravovať VZN

  11:26 – Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl i do rady školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a do obecnej školskej rady

  • schválené

  11:29 – Návrh na vecnú náplň rozpočtu na rok 2015 v Programe 11: Šport, podprogram 11.2: grantová podpora športu – dotácie pre športové kluby

  • prišlo šesť žiadostí o poskytnutie dotácie
  • Mestu Poprad bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD).

Cieľom Mesta Poprad v roku 2015 je naďalej podporovať športové kluby v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu budú tvoriť najmä družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal. V kalendárnom roku 2015 na základe návrhu poslancov mestského zastupiteľstva navrhujeme schváliť výšku dotácie pre jednotlivé športové kluby takto:

 • HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 51 000,– €

Z dôvodu podpory žiackych a mládežníckych kategórií ľadového hokeja navrhujeme pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD schváliť dotáciu vo výške 51 000,– €.
- Futbalový klub Poprad 45 000,–€ Z dôvodu podpory žiackych a mládežníckych kategórií vo futbale navrhujeme pre Futbalový klub Poprad schváliť dotáciu vo výške 45 000,– €.
- Basketbalová akadémia mládeže Poprad 23 000,–€ Z dôvodu podpory mládežníckych kategórií v basketbale navrhujeme pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad schváliť dotáciu vo výške 23 000,– €.

– Madzinová – poslanci sa stretli a dnes sú už schválené komisie školstva, športu a mládeže a po vyhodnotení všetkého, navrhujeme podporiť aj basketbalový klub vo Svite – opierame sa o tri zákony, v ktorých sa nespochybňuje, že klub môže mať aj v inom meste – tu je 80 % detí z tohto klubu popradské deti z popradských škôl – navrhujem, aby sme 1000 eur zobrali Hokejovému klubu a tiež skrátili rezervu o 1 750 eur (ponechali rezervu vo výške 8 000 eur), to znamená, aby sme basketbalovému klubu dali podporu vo výške 2 750 eur.
- táto žiadosť prišla neskoro, aj keď sa o nej rokovalo. Mesto nikdy neposkytlo podporu klubu na území iného mesta, ale je to možné.
- Baran – prikláňam sa a podporím návrh kolegyne Madzinovej – ja som bol pri zrode klubu a bolo to na podporu mládeže v športových aktivitách a ide o našich chlapcov.
- Lajčák – každý pochopil, že ak sú požiadavky na podporu vo výške 710 tisíc a my môžeme deliť 128 tisíc, tak je samozrejmé, že v žiadnom prípade nemôžeme uspokojiť všetkých – deliť môžeme len z toho, čo máme. Mesto určite musí podporovať mládež, ale ak si niekto myslí, že im dáme peniaze a oni si s nimi budú robiť, čo chcú a ešte aj budú mať pocit, že sme povinný ich podporovať, tak takto to nefunguje. Proti návrhu p. Madzinovej nemám nič a navrhujem podporiť to.
- Gašper – mám plnú dôveru v rozdelenie, ako to navrhol p. Lajčák a nemám nič proti tomu, aby sme podporili deti vo Svite, ale na druhej strane v Poprade trénuje veľa detí z iných miest a obcí, nemali by sme preto od tých miest a obcí žiadať tiež príspevok?
- Madzinová – dve z týchto klubov majú dresy s nápisom BKM Poprad a okrem toho boli na Majstrovstvách Slovenska, takže reprezentujú Poprad, ale len trénujú vo Svite.
- Švagerko – sami máme málo a máme dávať niekomu v inom meste? Tiež nechodím po primátoroch, aby napr. svitovský primátor podporil dievčatá zo Svitu, ktoré hrajú basketbal v Poprade. Ale je to na vás poslancoch.

– schválené aj s podporou basketbalového klubu Svit (12 za, 7 proti)

11:53 – Návrh na schválenie vstupu Mesta Poprad do miestnej akčnej skupiny (MAS) ProTatry, o. z.

– Wzoš – pozval som predsedu predstavenstva tejto akčnej skupiny p. Dudu – starostu obce Veľká Lomnica, aby vysvetlil, o čo v tejto skupine ide
- Duda – toto OZ má ambíciu žiadať prostriedky, ktoré sú kumulované v programe rozvoja vidieka – je možnosť dostať prostriedky určené na rozvoj aktivít, s ktorými sa vidiecke oblasti potýkajú – prijímateľom týchto prostriedkov môžu byť len OZ, ktoré získajú štatút miestnej akčnej skupiny (MAS). Na to, aby vzniklo v súlade so zákonom, musí ho podporiť sedem miest katastrálne podporených. Toto OZ je verejnosúkromné partnerstvo. Mesto Poprad nebude môcť získavať priamo tieto peniaze, ale umožní, aby všetky spolky a združenia na území mesta mohli tieto prostriedky získavať.
- Kubus – s akou koncepciou do toho idete? Čo chcete rozvíjať? Aký produkt chcete ponúkať? A čo chce ponúknuť mesto? My ako mesto nemáme vytvorenú SWOT analýzu a chceme vstupovať do takýchto spolkov? My si máme urobiť poriadok, ako chceme podporovať cestovný ruch a nevstupovať do takýchto združení. Ja si osobne myslím, že sú to zbytočne vynaložené peniaze, keď môžeme byť vo veľkom združení ako je OOCR a snažiť sa, aby fungovala lepšie.

 • Švagerko – ak nie je cestovný ruch organizovanie podujatí, tak neviem, čo to je.
  • Wzoš – Poprad má ambíciu byť silným mestom, musíme sa spájať v regióne, starať sa aj o svoje okolie. Nemôže byť Poprad perlou a okolie s prepáčením hnojom. Musíme komunikovať aj s okolím mesta. Poprad by mal prevziať líderstvo regiónu a napr. TV Poprad by sa mohla stať regionálnou TV a získavať peniaze práve z tohto.
  • Duda – Je potrebné oddeliť OOCR a toto OZ. Tu sa ponúkajú prostriedky z ministerstva hospodárstva na iné veci ako OOCR. Ak vstúpite do tohto združenia dáte možnosť spolkom, klubom, združeniam, aby mohli čerpať prostriedky. Ak nevstúpite, nebudú mať túto možnosť. Je to ideálna možnosť odbremeniť rozpočet mesta, aby ste nemuseli až takou výškou športové kluby a pod., ale dostanú peniaze z ministerstva pôdohospodárstva.
  • Kromka – mali by sme ešte počkať, nebránime sa vstupu do tejto skupiny, ale mali by sme mať viac informácií.
  • Duda – V najbližších dňoch sa bude udeľovať štatút MAS, čiže je najvyšší čas.
  • prestávka

  12:33 – koniec prestávky

  12:34 – schválený vstup mesta Poprad do OZ Pro Tatry

  • Igor Wzoš – zástupca v tomto OZ

  12:36 – Návrh na schválenie zástupcu Mesta Poprad v Rade Združenia Euroregión Tatry

  • bol tam Milan Baran – ten by bol odvolaný a stal by sa zástupcom Jozef Švagerko
  • schválené

  12:37 – Návrh na schválenie zástupcov Mesta Poprad v predstavenstve a dozornej rade Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry

  • schválené

  12:38 – Návrh na zmeny v Komisii pre priestorové plánovanie mesta Poprad

  – Gašper – navrhujem zmenu názvu Komisiu na Radu, aby sa nemýlil s komisiami MsZ

  • dvoch členov má v právomoci navrhnúť primátor a siedmich navrhla komisia architektov
  • Kromka – táto komisia tu chýbala a cítme to aj my poslanci, že ju potrebujeme
   • schválené

  12:44 – Návrh na schválenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Poprad

  • Wzoš – chcel by som navrhnúť, aby sme sa vrátili k verejnému hlasovaniu tak, ako to bolo pred šiestimi rokmi
  • plus aby sa doplnil do prihlášky štruktúrovaný životopis
  • schválené

  12:47 – Správa o zistených priestupkoch a o ich riešení Mestskou políciou Poprad

  • Marušin – náčelník MP – koncoročné obdobie sa spájalo s rôznymi kultúrnymi akciami, všade sme museli mať pohotovosť. Hliadky tiež stále pôsobia v Matejovciach- situácia sa tam zlepšila.
  • Doplnili sme kamerový systém v predstaničnom parku, Kino Tatran a dve kamery sme vymenili za tie, ktoré boli v zlom technickom stave
  • berie na vedomie

  12:50 – Správa o vykonaných kontrolách

  • boli vykonané kontroly hospodárenia s majetkom mesta v športových zariadeniach,ktoré sú vo vlastníctve mesta (Zimný štadión, Aréna Poprad, Futbalový štadión a iné zariadenia)
  • Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií podľa VZN č. 2/2013 v roku 2014 v subjektoch:

  Ženský hokejový klub Poprad, o.z. (ŽHK)

  Jazdecký klub FREESTYLE Poprad

  Športový klub JUNIOR SKI Poprad

  Automobilová orientačná súťaž klub Poprad

  LÉTHÉ, n.o. Poprad

  Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad

  SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, Štefánikova 99/72, Poprad

  • nikde neboli zistené nedostatky

  12:54 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

  • vykonaných bolo vykonaných tridsať kontrol v roku 2014
  • berie na vedomie

  12:58 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015

  • schválené

  12:59 – Posúdenie projektového zámeru digitalizácie Kina Tatran

  • Durbák – kino v roku 2011 ukončilo svoju činnosť
  • vláda deklaruje podporuje digitalizácie kín, zdroje z audiovizuálneho fondu budú pravdepodobne v tomto roku poslednými – už schválilo sa celkovo 93 projektov od roku 2010.
  • v tomto roku by sme chceli zdigitalizovať aj Kino Tatran v Poprade – otvára sa otázka, či ho zdigitalizovať alebo nie, z akých zdrojov to finncovať
  • priemerná cena digitalizácie je sto tisíc eur – návratnosť päť rokov – delenie medzi prevádzkovateľom kina a fondom – ročný príjem kina by musel byť 40 tisíc eur
  • Wzoš – pre mňa Kino Tatran nie je o číslach a návštevnosti, ale je to kultúrna ustanovizeň a čím ďalej je takéto kamenné kino unikát a tiež nikto nejde zrušiť knižnice, lebo sú stratové, z kultúrnych ustanovizní sa nedá urobiť nejaký biznis – viem si predstaviť, že by sa to nastavili aj nejaké kongresové záležitosti tak, aby to kino bolo do maxima zaplnené čo najčastejšie – máme vypracovaný skvelý plán
  • Bohunická – ja budem hlasovať za
  • Baran – súhlasím s pánom viceprimátorom – ale chcem sa opýtať, pôvodný zámer bol vytvoriť tam aj filmový klub a či sa uvažuje s digitalizáciou aj sály na poschodí
  • Durbák – počíta sa len s digitalizáciou veľkej hlavnej sály, momentálne sa nepočíta s malou sálou
  • Wzoš – ale tam je projektor – premietanie tam môže začať aj dnes
  • Švagerko – podmienkou je nepretržitá prevádzka päť rokov, čiže je potrebné o tom rokovať – som rád, že sa tieto veci riešia – ja ako primátor budem strážiť rozpočet – nebuďme barbari a rozvíjajme aj to svoje duchovno
  • Kavka – myslím si, že kino bude oživením centra mesta
  • Wzoš – v minulosti bolo kino neziskové, lebo nemohli tam byť uvádzané premiéry kín, ale teraz je už možné premietať v tom istom čase aj v Cinemaxe aj tu aj inde.
  • Kromka – tento krok je nevyhnutný k záchrane kina
   • schválené

  13:16 – Zachovanie extraligového hokeja v Poprade

  • Švagerko – stále sa opakujú veci, ktoré sú tu už niekoľko rokov – všetci poslanci dostali listy, v ktorých klub žiada o podporu sumou asi 150 tisíc eur – chceme nastaviť objektívne podmienky financovania športu v Poprade
  • návrh na zmenu rozpočtu
  • Pčola – ako športovec a občan mesta vnímam túto problematiku z viacerých uhlov. My sme boli v minulosti pred túto situáciu vždy boli postavený päť minút po dvanástej, keď sme vyťahovali klubom tŕň z päty. pripravuje sa nová koncepcia, ktorá by mala uviesť, ako sa bude riešiť toto financovanie klubov tak, aby už na konci roka kluby vedeli, s akými financiami majú počítať. už odmietam byť do budúcna rukojemníkom v tejto hre.
  • Lajčák – v tomto prípade neexistuje dobré riešenie. ja ako športovec si myslím, že Poprad by bez hokeja nebol tým správnym mestom, ale na druhej strane ako poslanec, ktorý nenarába so svojimi fianciami, musím mať výhrady k tomu, ako sa táto situácia rieši – ak to schválime, o tri mesiace to máme znova. V dnešnej situácii ako predseda komisie, ktorá podporuje šport, podporujem pomoc HK Poprad, lebo iná možnosť neexistuje, ale čakám zábezpeky, že už nikdy sa táto situácia nezopakuje.
  • Švagerko – my sme sa stali rukojemníkmi a nerád robím rozhodnutia s nožom na krku – toto je potrebné riešiť so zástupcami všetkých klubov a nielen v športe, ale i v kultúre a pod.
  • Chceme mať v kluboch svojich zástupcov, ktorí budú odborne sa vyjadrovať
  • Madzinová – šport je potrebné podporiť, ale tento spôsob sa mi nepáči. Ja si myslím, že hokejisti sa v plnej miere spoliehali na to, že to dnes dopadne takto. A hovorilo sa, že sa bude podporovať mládež a znova sú nakúpení hráči s vysokými odmenami.
  • Skokan z HK Poprad – popradský hokej sa dlhodobo potkýna o to, že nemá dostatok finančných zdrojov, tento stav je zapríčinený viacerými faktormi. Kedysi mal popradský hokej plnú podporu mesta, sponzorov, firiem v iných sumách v akých sa pohybujeme dnes. v roku 2014 sme požiadali opätovne p. primátora o pomoc, lebo naša situácia je neudržateľná. Popradské firmy nie sú ochotné hokej sponzorovať z viacerých zdrojov. dnes sa hovorí, že popradský hokej je klubom jedného muža a pod.. my sme naposledy nastavovali systém tak, aby sme už nepotrebovali takúto podporu, ale situácia sa zmenila a znova sme sa dostali do rovnakého kolobehu. my sme splnili, čo sme si sľúbili, ale druhá strana sa zmenila a my z tohto kolotoča neviem von. my chceme, keď nám sponzori povedia,že nám peniaze dajú, tak aby nám ich aj dali. jediný, koho sme mohli požiadať o pomoc, keď všetky ostatné prosby a dohody stroskotali, je mesto.
  • Kroták- zhruba 16 – 18 hráčov sú popradskí odchovanci
  • Kromka – je čas nastaviť pravidlá tak, aby boli jasné, aby sme už takéto veci do budúcna nemuseli riešiť
  • Gašper – ja som proti, lebo za 100 tisíc eur vieme kúpiť stroje na odhŕňanie snehu a iné potrebné veci
  • Sichrovská – nebolo by dobré pozrieť sa na to, ako rozdeliť rozpočet klubu, lebo 80 % na mzdy je dosť veľa
  • Skokan – klub za posledných šesť rokov znížil svoj rozpočet na polovicu
  • Sichrovská – koľko hráčov by vám odišlo, keby ste zmenili rozpočet
  • Skokan – sme asi jediný klub na Slovensku, kde hráči nemajú fixné platy, ale na základe nejakých ukazovateľov a hráči majú čo najnižšie možné platy. Ak je našou ambíciou udržať mužstvo na konci extraligy, tak môžeme rozpočet ešte znížiť, ale potom si musíme klásť otázku, či to má zmysel.
  • Brenišin – viete si predstaviť, že KHL nemá peniaze a požiada akékoľvek mesto, aby ich podporilo?
  • Skokan – my sme navštívili strašne veľa sponzorov, ale niektorí majú výhrady, že im hokej neprinesie nič. HK Poprad žije z toho, čo mu nasľubujú sponzori, dá mu mesto, neprodukuje zisk, je odkázaný len na pomoc.
  • Kozlerová – nedarí sa mi už šesť rokov, že mesto nemá čo podporovať šport, ale peniaze majú ísť na konkrétne projekty, v žiadnom prípade nie na platy hráčov – ja sa s týmto neviem stotožniť – mám sa prykrývať len takou perinou, na akú mám – neviem, do kedy sa mesto chce nechať tlačiť – ja už toto považujem, že je to zo strany hokejového klubu vydieranie a z roka na rok viac
  • Kroták – ja som pri hokeji v Poprade asi 20 rokov, vždy som podpisoval zmluvu pred sezónou a platila až do konca
  • neschválené
  • hlasovanie vyhlásené za zmätočné, hlasuje sa znova – schválené

  13:56 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015

  • návrh na stiahnutie tohto materiálu a prerokovanie 25.3. na mimoriadnom zastupiteľstve
  • návrh na stiahnutie schválený

  14:12– interpelácie poslancov

  • Sichrovská – nespokojnosť s umiestnením kontajnerov v blízkosti chodníka pri železničnej a autobusovej stanici
  • Košický – žiadosť o vyvodenie zodpovednosti za stav chodníkov po snehovej nádielke, čisteniu nebola venovaná dostatočná pozornosť – ul. Mládeže
  • nevenovala som dostatočná pozornosť prekážkam, ktoré zabraňovali k efektívnemu čisteniu
  • Baran – žiadosť o presnú informáciu o transparentnosti nákupov tovarov a služieb mestom cez elektronický kontraktačný systém a o dvoch faktúrach, ktoré boli uhradené za nejasných okolností
  • ako je to s pamätnou tabuľou oslobodenia Popradu
  • JUH V – Rysy, Oslava – parkovanie
  • čo sa týka kalamity, boli rôzne názory, ja nechcem byť kritikom, ale pri vyhodnotení zimnej údržby by sme sa k tomu mali vrátiť
  • Schlosserová – učiteľky a riaditeľka ZUŠ – vstup do budovy, na WC si údajne vykonávajú hygienu ľudia bez domova, aby sa to vyriešilo a bola zabezpečená bezpečnosť detí
  • držitelia zlatej a striebornej Janského plakety, aby sa prehodnotilo parkovanie pre nich

14:29 – záverečná prezentácia poslancov

Mestské zastupiteľstvo 11.2.2015
3
Galéria
Mestské zastupiteľstvo 11.2.2015
8
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie