Monika Vengrínová Samospráva

Jednoznačná voľba hlavného kontrolóra mesta: Komu poslanci vyjadrili stopercentnú podporu?

V rámci mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Poprade poslanci volili i hlavného kontrolóra mesta. Zo šiestich kandidátov si hneď v prvom kole zvolili jednohlasne. Takto voľba napokon dopadla...

Ilustračný obrázok k článku Jednoznačná voľba hlavného kontrolóra mesta: Komu poslanci vyjadrili stopercentnú podporu?
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk

O post hlavného kontrolóra mesta Poprad na roky 2015 až 2021 sa pôvodne uchádzalo sedem kandidátov. Ešte pred voľbou jedna z kandidátok – Mária Sabolová – svoju kandidatúru stiahla. Poslanci tak mali možnosť zvoliť si spomedzi ostávajúcich šiestich, ktorými boli Zita Kozlerová, Martin Orolín, Eduard Vokál, Paulína Kapusniaková, Vladimír Matfiak a Martin Vitkaj. Každý z nich dostal päťminútový priestor na predstavenie sa pred poslancami MsZ. Túto možnosť využili štyria z nich.

Svoju podporu napokon všetci 19 poslanci jednohlasne vyjadrili Zite Kozlerovej, ktorá funkciu hlavného kontrolóra mesta Poprad vykonáva už šesť rokov. „Mala som neskutočnú trému, ale som spokojná a šťastná. Myslím si, že aj naďalej budem vedieť pomáhať tomuto mestu a nakoľko i vedenie mesta je komplet nové, určite tu budem mať svoje opodstatnenie aj v budúcnosti. Naďalej chcem pokračovať v aktívnej kontrolórskej činnosti tak, ako ju už šesť rokov vykonávam,“ prezradila kontrolórka bezprostredne po skončení zasadnutia MsZ s tým, že i naďalej sa bude snažiť byť nápomocná.

V to verí aj primátor mesta, ktorý vie, že úlohou kontrolóra nie je upozorňovať vedenie mesta, on však, podľa jeho slov, bude rád, keď to bude staronová kontrolórka robiť. „Je to človek, ktorý má na meste strážiť veci a ja budem veľmi rád, keď ma bude upozorňovať. Myslím si, že poslanci si ju zvolili preto, že je Popradčanka a sú s jej prácou spokojní,“ dodal Jozef Švagerko.

Kontrolór v meste Poprad vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov. Okrem toho vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, ale aj plnenia uznesení MsZ a dodržiavania interných predpisov. Zároveň predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta predkladá MsZ správu o výsledkoch kontroly a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti. Okrem toho spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie a vybavuje tiež sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon. V neposlednom rade riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra.

Poslanci si hlavného kontrolóra mesta zvolili jednohlasne
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie