Peter Handzuš Rôzne

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 má už definitívny obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 má už definitívny obsah.

V zbierke zákonov vyšlo Opatrenie Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteris­tikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva sa vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Uzatvára sa tým významná etapa v príprave na budúcoročné májové sčítanie obyvateľov domov a bytov v Slovenskej republike.
Z medzinárodného hľadiska bude výnimočné najmä tým, že podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) sa v roku 2011 budú sčítavať po prvý raz v histórii obyvatelia, domy a byty vo všetkých členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov. Obyvatelia Slovenska dostanú po prvý raz v histórii možnosť vybrať si, či vyplnia sčítacie tlačivá v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.
Tri sčítacie formuláre (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome), ktoré sú prílohami opatrenia, obsahujú spolu 52 otázok.
Najvýznamnejšou novinkou formulára A. – Údaje o obyvateľovi je popri trvalom pobyte zisťovanie obvyklého bydliska obyvateľa, teda miesta, na ktorom sa zdržiava prevažnú časť roka, kde zvyčajne trávi denný alebo nočný odpočinok. Cieľom tohto ukazovateľa je spoznať skutočný počet obyvateľov jednotlivých členských krajín a zamedziť tak započítavaniu toho istého obyvateľa do počtu obyvateľov vo viacerých štátoch. Informácie o obvyklom bydlisku umožnia zistiť aj reálny počet obyvateľov v SR. Tento údaj môže byť dôležitý napríklad pre obce, ktoré sú financované podľa počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, čo nie vždy zohľadňuje skutočný stav. Pri sčítaní v roku 2011 budú obyvatelia odpovedať aj na novú otázku, aký jazyk najčastejšie používajú na verejnosti a v domácnosti. Novými sú tiež otázky súvisiace s úrovňou počítačových znalostí.
Vo formulári B. – Údaje o byte došlo v porovnaní s minulým sčítaním k podstatnému zúženiu otázky o vybavenosti domácností. Cieľom sčítania nie je zisťovanie rozsahu majetku obyvateľa, teda koľkými mobilnými telefónmi, osobnými počítačmi a osobnými autami domácnosť disponuje, ale informácia, či je týmito vybranými predmetmi domácnosť vybavená.
Novými zisťovanými údajmi vo formulári C. Údaje o dome je obdobie rekonštrukcie a tepelná izolácia domu.
Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Sčítanie je preto mimoriadnou príležitosťou prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii a životných podmienkach obyvateľov. Bez poznania tohto obrazu nie je možné spoľahlivo a na odbornej úrovni prognózovať ďalší vývoj rozhodujúcich oblastí našej spoločnosti ani rozvoj miest a obcí. Odpovedať úplne, správne, pravdivo a včas na všetky otázky zo sčítacích formulárov je preto aj povinnosť, ktorá každému obyvateľovi vyplýva zo zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie